Affärsetisk policy

Forias affärsetiska policy syftar till att stödja sunda affärer och sund konkurrens. Foria ska tillsammans med sina kunder, leverantörer och samarbetspartners vara föregångare när det gäller att bekämpa korruption.

För gåvor, belöningar och andra förmåner gäller att FORIA följer Näringslivskoden som ges ut av IMM (Institutet Mot Mutor) och Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK). Vi följer även andra branschöverenskommelser och åtaganden såsom Fair Transport samt de etiska riktlinjer som utfärdas av våra kunder och samarbetspartners. Policyn bygger på vår uppförandekod samt den lagstiftning som reglerar vad som är tillåtet gällande mutor, gåvor, belöningar och andra förmåner.

 • I brottsbalkens 10 kapitel finns straffbestämmelser gällande mutbrott.
 •  Skattelagstiftningen definierar beloppsgränser vid representation, förmånsbeskattning och gåvor.
 • I konkurrenslagen definieras vad som är förbjudet konkurrensbegränsande samarbete mellan företag.

Dessa riktlinjer ska följas i såväl kund som i leverantörsrelationer.

Gåvor
Gåvor ska, för att vara godkända, ges och fås öppet, vara måttfulla och inte vara beteendepåverkande.

Exempel på gåvor som inte är godkända:                        

 • Varor eller tjänster för privat ändamål
 • Presentkort
 • Nöjesresor, helt eller delvis privat
 • Lån av båt, bil, stuga eller liknande för privat bruk
 • Kontanter och penninglån
 • Annat allmänt oetiskt utifrån allmänna riktlinjer

Exempel på gåvor som är acceptabla att ge och få:

 • Arbetslunch max 300 kr
 • Arbetsmiddag max 750 kr
 • Give-aways/reklamprodukter av mindre värde


Event – ordna eller delta på
Kundvård är nödvändigt och tillåtet, men ska utföras med måttfullhet och öppenhet. Nedanstående checklista ska följas vid anordnande av eller deltagande i event.

 • Alla omständigheter kring eventet ska vara transparent och öppet
 • Event ska inte vara extravagant
 • Ska vara godkänt av respektive överordnad chef (kundens, leverantörens)
 • Leverantören/kunden betalar för sin medverkan
 • Är i linje med övriga policyer
 • Omfattar inte anhöriga
 • Är till nytta i arbetet
 • Är inte endast nöje

Privata affärer
Forias medarbetare får inte till kundernas anställda såsom privatpersoner:

 • Erbjuda Forias rabatter, inköpsavtal etc.
 • Sponsra verksamhet som har tydlig koppling till kundrepresentantens privata sfär.

Affärer mellan Foriaanställda och leverantörer, som inte är sedvanlig konsumenthandel via kassaregister, ska vara skriftligt dokumenterad och ha skriftligt godkännande från den Foriaanställdes chef.

Bilagor

Näringslivskoden: http://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/

ÖMK: http://www.institutetmotmutor.se/news/overenskommelse-att-motverka-mutor-och-korruption-omk/

Fastställd av styrelsen i Foria i juni 2005                      Reviderad 2021-12-15

Sidan uppdaterades senast december 20, 2021