Arbetsmiljöpolicy

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet inordnas i verksamheten på ett systematiskt sätt. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även ett systematiskt brandskyddsarbete.

FORIAs övergripande målsättning är att verksamheten skall bedrivas så att:

De anställda skyddas mot olycksfall och de hälsorisker som de kan utsättas för i arbetet.
En hög grad av fysiskt och psykiskt välbefinnande för de anställda skapas och vidmakthålls.

Detta skall ske genom att:

Lägga arbetsmiljöaspekter, i bred bemärkelse, på utformningen av tekniska utrustningar, system, metoder, arbetsorganisation, arbetsuppläggning etc. samt vid urval, utbildning och träning av personal.
Löpande arbetsmiljöfrågor inte bryts ut ur sitt sammanhang utan i största möjliga utsträckning handläggs integrerat i ordinarie verksamhet.
Kontinuerligt upprätta och arbeta med handlingsplaner för systematiska arbetsmiljöförbättringar i samverkan med arbetstagarparterna.

Fastställd av styrelsen i Foria 2008-06-12                     Reviderad 2020-10-22

Sidan uppdaterades senast oktober 29, 2020