Arbetsmiljöpolicy

Foria är som arbetsgivare ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö och för att arbetsmiljöarbetet följs upp på ett systematiskt sätt. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även ett systematiskt brandskyddsarbete.
FORIAs övergripande målsättning:
• Foria ska vara en trygg, säker och inkluderande arbetsplats där de anställda i Foria och Foriaföretagarnas anställda skyddas mot olyckor och ohälsa i arbetet.
• Foria ska vara en sund arbetsplats där alla kan trivas och har lika villkor och möjligheter att utvecklas. På Foria ska ingen utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.
• Foria ska vara en omtänksam och hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare får stöd och resurser för att förebygga skador och ohälsa.

Detta skall ske genom att:
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och ske i samverkan med arbetstagarna.
• Regelbundet undersöka arbetsförhållanden för att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker. När det är möjligt ska åtgärder vidtas omedelbart och annars föras in i en skriftlig handlingsplan.
• Genom utbildning och information öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet om hur vi kan förebygga ohälsa och minska risker för olyckor samt bidra till ett sunt arbetsklimat.
• Följa gällande arbetsmiljölagstiftning och andra krav som verksamheten berörs av.
• Erbjuda medarbetare hälsofrämjande åtgärder genom t.ex. utbildning, hjälpmedel, friskvård, företagshälsovård och rehabilitering.
• Främja en kultur som stödjer en god arbetsmiljö och aktivt arbeta för ständiga förbättringar.

Lägga arbetsmiljöaspekter, i bred bemärkelse, på utformningen av tekniska utrustningar, system, metoder, arbetsorganisation, arbetsuppläggning etc. samt vid urval, utbildning och träning av personal.
Löpande arbetsmiljöfrågor inte bryts ut ur sitt sammanhang utan i största möjliga utsträckning handläggs integrerat i ordinarie verksamhet.
Kontinuerligt upprätta och arbeta med handlingsplaner för systematiska arbetsmiljöförbättringar i samverkan med arbetstagarparterna.

Fastställd av styrelsen i Foria 2008-06-12                     Reviderad 2020-10-22

Sidan uppdaterades senast september 10, 2021