Arbetsmiljöpolicy

Foria är som arbetsgivare ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö och för att arbetsmiljöarbetet följs upp på ett systematiskt sätt. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även ett systematiskt brandskyddsarbete.
FORIAs övergripande målsättning:
• Foria ska vara en trygg, säker och inkluderande arbetsplats där de anställda i Foria och Foriaföretagarnas anställda skyddas mot olyckor och ohälsa i arbetet.
• Foria ska vara en sund arbetsplats där alla kan trivas och har lika villkor och möjligheter att utvecklas. På Foria ska ingen utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.
• Foria ska vara en omtänksam och hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare får stöd och resurser för att förebygga skador och ohälsa.

Detta skall ske genom att:
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och ske i samverkan med arbetstagarna.
• Regelbundet undersöka arbetsförhållanden för att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker. När det är möjligt ska åtgärder vidtas omedelbart och annars föras in i en skriftlig handlingsplan.
• Genom utbildning och information öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet om hur vi kan förebygga ohälsa och minska risker för olyckor samt bidra till ett sunt arbetsklimat.
• Följa gällande arbetsmiljölagstiftning och andra krav som verksamheten berörs av.
• Erbjuda medarbetare hälsofrämjande åtgärder genom t.ex. utbildning, hjälpmedel, friskvård, företagshälsovård och rehabilitering.
• Främja en kultur som stödjer en god arbetsmiljö och aktivt arbeta för ständiga förbättringar.

På Foria är det alla medarbetares ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och ett sunt arbetsklimat.

Forias VD har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men för att säkerställa en god arbetsmiljö i hela organisationen har ansvaret för vissa arbetsmiljöuppgifter delegerats.

Fastställd av styrelsen i Foria 2008-06-12                     Reviderad 2021-09-09

Sidan uppdaterades senast december 20, 2021