Drogpolicy

Riktlinjer för missbruk av alkohol och droger

Omtanke är en viktig del i Forias företagskultur. Genom att förebygga, upptäcka och rehabilitera missbruk visar du som chef omtanke om dina medarbetare. Tillsammans med de fackliga organisationerna har Foria arbetat fram riktlinjer för missbruk av alkohol och narkotika.

Målet med riktlinjerna är bland annat att
• upprätthålla en trygg och säker arbetsplats.
• säkerställa en nykter arbetsplats fri från narkotika.
• förhindra all icke-medicinsk användning av läkemedel samt all användning av narkotika bland alla medarbetare.

Syftet med riktlinjerna
I Forias arbete för att säkerställa en nykter och narkotikafri arbetsplats ingår gemensamma riktlinjer, handlingsprogram, utbildning till samtliga medarbetare, testning och rehabilitering som syftar till att
• förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på arbetstid.
• förhindra nedsättning av den anställdes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.

Forias riktlinjer för missbruk av alkohol och droger finns i sin helhet på intranätet.

Denna policy gäller samtliga medarbetare inom FORIA AB samt anlitade entreprenörers personal.

Målet för FORIAs drogpolicy är att för samtliga medarbetare säkerställa en drogfri arbetsmiljö och därigenom förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet.

All icke-medicinsk användning av läkemedel, all användning av narkotika och anabola androgena steroider samt påverkan av alkohol under arbetet är otillåten och skall förhindras.

Medarbetare som missbrukar droger skall av företaget ges möjlighet till rehabilitering och återanpassning till arbetet. FORIA som arbetsgivare har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering.

Det är missbruket – inte medarbetaren – som skall bort. 

FORIA skall verka för en öppen, konstruktiv och aktiv attityd till drogfrågor. Detta innebär bl.a. att:

  • FORIA genom utbildnings- och informationsaktiviteter riktade mot samtliga anställda ger dessa kunskaper om droger och dess verkningar
  • information om FORIAs drogpolicy skall ges till samtliga medarbetare
  • FORIA har ett handlingsprogram för missbruksfrågor som ger handlingsberedskap när misstanke om missbruk uppstår, så att ett begynnande missbruk kan bemötas på ett tidigt stadium med lämpliga rehabiliteringsåtgärder
  • medarbetare som missbrukar droger får stöd och hjälp för att upphöra med sitt missbruk
  • medarbetaren måste vara motiverad att komma ur sitt missbruk och vara delaktig i beslut om eventuella åtgärder. Det är medarbetaren som ansvarar för sin rehabilitering, med stöd av arbetsgivaren.
  • tester skall genomföras för att förebygga och identifiera drogmissbruk i företaget (se handlingsprogram). Detta kräver att samtliga medarbetare medverkar till provtagning. Vägran att medverka vid provtagning likställs med arbetsvägran och kan leda till uppsägning eller avskedande.
  • FORIA skall tydliggöra vilka rutiner som gäller vid hanteringen av positiva drogtest liksom hantering av situationer när anställd vägrat att genomgå alkohol och/eller narkotikatest
  • medarbetare får inte uppträda påverkade av droger inom FORIAs lokaler eller anläggningar
  • det vid representation, personalfester och kurser alltid skall finnas alkoholfria alternativ. Generellt skall restriktivitet med alkohol gälla vid dessa tillfällen.

Fastställd av styrelsen i Foria 2008-06-12                     Reviderad 2021-12-15

Sidan uppdaterades senast december 20, 2021