Miljöpolicy

FORIAs verksamhet, att erbjuda hållbara och effektiva transport- och maskintjänster, påverkar miljön genom utsläpp till luft, mark och vatten.

Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan, samt genom att stödja våra kunders miljöarbete, uppfattas som ledande i branschen.

För att uppnå detta ska FORIA

  • Sträva efter ett bättre resursutnyttjande genom att i samarbete med kunder och leverantörer utveckla effektiva logistiska lösningar.
  • Genom utbildning och information om miljöarbetet öka alla medarbetares kunskap och medvetenhet om hur vi ska förebygga föroreningar och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.
  • Genom samverkan i nätverk bidra till forskning och utveckling av biodrivmedel samt medverka till ett långsiktigt oberoende av fossila drivmedel.
  • I valet mellan likvärdiga produkter välja den minst miljöpåverkande när så är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
  • Följa gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som verksamheten berörs av, samt arbeta med ständiga förbättringar.

I FORIA är ett aktivt miljöarbete alla medarbetares ansvar.

Fastställd av styrelsen i Foria 2008-06-12                     Reviderad 2021-12-15

Sidan uppdaterades senast december 20, 2021