Trafiksäkerhetspolicy

Forias målsättning är att alltid utföra de för kunden mest effektiva logistiklösningarna med bibehållen hög trafiksäkerhet

 Detta uppnås genom att 

 • uppdragen alltid utförs av förare med rätt utbildning och behörighet.
 • uppdragen planeras så att de går att utföra med upprätthållande av gällande trafikregler.
 • lastning, lossning och säkring av last sker enligt gällande regler.
 • reglerna om kör- och vilotider följs. 

FÖRARE ska därför 

 • framföra fordonet i en för trafiken och väglaget lämplig hastighet.
 • hålla ett trafiksäkert avstånd till framförvarande fordon.
 • visa särskild hänsyn mot oskyddade trafikanter, såsom cyklister och gångtrafikanter.
 • uppträda på ett sådant sätt i trafiken att Foria av allmänheten uppfattas som en säker och trygg leverantör.
 • använda bilbälte, samt följa övrig gällande lagstiftning.
 • vara opåverkad av alkohol eller andra förbjudna preparat.

 FORDON ska hålla en hög standard genom att 

 • regelbunden besiktning och service utförs.
 • vara utrustade med första hjälpenutrustning.
 • daglig säkerhetskontroll utföres.

Därutöver rekommenderas användande av backkamera, handsfree för mobiltelefon samt alkolås.

Vid behov av krishantering samarbetar Foria med företagshälsovården och dess partners för sådan hjälp.

Fastställd av styrelsen i Foria 2008-06-12                     Reviderad 2021-12-15

Sidan uppdaterades senast december 20, 2021