Uppförandekod för leverantörer

FORIAS UPPFÖRANDEKOD RÖRANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – ARBETSRÄTT – MILJÖ – KORRUPTION

Forias vision är att vara kundens förstahandsval av hållbara och effektiva transport- och maskintjänster.  Foria vill skapa mervärden för kunder, Foriaföretagare, medarbetare och leverantörer och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Foria verkar för etiska affärsrelationer med kunder och leverantörer. Foria verkar för goda arbetsförhållanden både inom Foria och inom Foriaföretagarnas verksamheter.

Forias leverantörer ska följa denna uppförandekod och implementera principerna i sin verksamhet. I Foria gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som Foria har antagit är baserad på FNs Global Compact samt principerna i Fair Transport.

Mänskliga rättigheter
Företagen ska stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter och försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.


Arbetsvillkor
Foria arbetar aktivt för en bättre arbetsmiljö och förväntar sig att Foriaföretagare och leverantörer gör detsamma. Företagen ska arbeta aktivt med att eliminera risker i arbetslivet och främja en god arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa. I detta arbete ska följande principer följas:

Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
Företagen skall avskaffa alla former av tvångsarbete och barnarbete.
Företagen ska arbeta för avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö
Foria arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan och är certifierat enligt ISO 14001. Leverantörer förväntas verka i linje med Forias miljöpolicy. Leverantörer ska känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan samt fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet. Leverantörer ska en säker hantering av farliga substanser och avfall i sin verksamhet. I miljöarbetet ska följande principer följas:

Företagen ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Företagen ska ta initiativ till att främja större miljömässigt ansvarstagande
Företagen ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik


Korruption
Företagen ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. FORIA skall tillsammans med sina kunder, leverantörer och samarbetspartners vara föregångare när det gäller att bekämpa korruption och Forias affärsetiska policy ska följas i alla affärsrelationer.

Fastställd av styrelsen i Foria 2015-06-12
Reviderad 2021-12-15

Sidan uppdaterades senast december 20, 2021