Administrativa rutiner

Leverantörsavtal
Transportör eller maskinentreprenör som vill bli Foriaföretagare genom att teckna ett leverantörsavtal skall lämna in en ansökan till Foria. Blankett för ansökan om att teckna leverantörsavtal finns på Forias hemsida.

Enheter
Byte, avyttring eller nyinvestering av avtalsenhet ska alltid föregås av en ansökan till Foria. Blanketten finns på hemsidan.

Förare
Foriaföretagare eller inlejd transportör eller maskinentreprenör ansvarar för att informera Foria om byte av förare och att snarast lämna in förarblanketter och utbildningsintyg till Foria. Det är även Foriaföretagarens ansvar att se till att samliga förare genomgår den obligatoriska webbutbildningen Förarfokus.

Information
Foriaföretagare ansvarar för att ta del av den information som lämnas av Foria samt att vidarebefordra informationen till sina förare. Information lämnas bl.a. via Forianytt, informationsmöten och åkarportalen.

Tillstånd och behörigheter
Foriaföretagare eller inlejd transportör eller maskinentreprenör ansvarar för att de tillstånd, dispenser och behörigheter som gäller för transporten innehas. Det gäller även anlitade förares behörigheter.

Arbetsgivaransvar
Den som är arbetsgivare ska följa lagar och avtal på arbetsrättens område samt reglerna om Systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1. Se arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.

Laglighet
Foriaföretagare eller inlejd transportör eller maskinentreprenör ansvarar för

att regler om lastsäkring och laglig last efterlevs.
att fordon och maskiner besiktas enligt gällande regler.
att anställda chaufförer och maskinförare följer gällande miljölagstiftning, trafiklagstiftning och lokala trafikföreskrifter.

Registervård
Foriaföretagare eller inlejd transportör eller maskinentreprenör skall lämna in samtliga begärda uppgifter för registrering i åkarregistret. Blanketter finns att fylla i digitalt, men går också att skriva ut på Forias hemsida eller på åkarportalen.

Återrapportering
Transportsedel ska vara Foria tillhanda senast tre dagar efter fullgjort uppdrag. Digital återrapportering skall ske direkt i anslutning till orderns utförande.

Miljö
Foriaföretagare ska minst en gång per år, eller löpande lämna in uppgift om fordonens och maskinernas bränsleförbrukning, genomsnittlig och total per bränsleslag. Detta gäller även inlejda transportörer eller maskinentreprenörer som kör stadigvarande för Foria på uppdrag åt kunder som kräver miljörapport.

Hemsida: www.foria.se Åkarportal: www.akarportal.se

Sidan uppdaterades senast augusti 10, 2021