Lagar och andra bestämmelser

Som verksamhetsutövare är Foriaföretagare berörda av många lagar och bestämmelser. Du är skyldig att ha kunskap om vilka regler som gäller för din verksamhet.

Här följer några av de viktigaste:

• Miljöbalken med tillhörande lagar och förordningar

• Förordningen om egenkontroll

• Avfallsförordningen

• Yrkestrafiklagen

• Trafikförordningen

• Lagen om inrikes vägtransport

• Lag om transport av farligt gods

• Lokala trafik- och miljöregler

• Arbetsmiljölagstiftning

Åkerihandboken som ges ut av Sveriges Åkeriföretag beskriver utförligt vad som gäller för en åkeriföretagare.
Åkerihandboken kan beställas på SÅ:s hemsida www.akeri.se. Handbok för maskinentreprenörer kan beställas av medlemmar i Maskinentreprenörerna på www.me.se.

Hänsynsreglerna

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens kapitel 2 gäller parallellt med annan lagstiftning och ska alltid följas av den som bedriver verksamhet som kan påverka miljön.

Bevisbörderegeln – Den som bedriver verksamhet ska kunna visa att reglerna följs (1§).

Kunskapskravet – Den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur miljön och människors hälsa påverkas (2§).

Försiktighetsprincipen – Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra skador (3§).

Förorenaren betalar – Den som riskerar att orsaka en miljöskada får betala för att förhindra skadan (3§).

Bästa möjliga teknik – För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador och olägenheter (3§).

Produktvalsprincipen – Kan man ersätta en kemisk produkt med en mindre farlig så ska man göra det (4§).

Kretsloppsprincipen – Det som utvinns ur naturen ska användas uthålligt med minimal resursförbrukning (5§).

Hushållningsprincipen – Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt (5§).

Lokaliseringsprincipen – Verksamhet ska utövas på sådan plats att ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och olägenhet (6§).

Skälighetsregeln – Kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara orimliga att uppfylla (7§).

Skadeansvaret – Den som har orsakat en skada på miljön ansvarar för att skadan blir avhjälpt (8§).

Stoppregeln – Verksamhet som kan medföra betydande skada eller olägenhet trots att hänsynsreglerna tillämpas skall stoppas (9§).

Dispensregeln – Regeringen kan ge dispens för synnerligen betydelsefulla verksamheter (10§).

Allmänna avtalsvillkor

Förutom lagar och förordningar gäller ofta allmänna avtalsvillkor såsom:

Allbud 98, Allkont 2004 slam och bulk, UE 2021, Kontor 2003

NSAB 2015, Slam 95 AB-U 2000 ALLTRANS 2007 Bohag 2010

Sidan uppdaterades senast april 4, 2023