Miljökrav

Drivmedel
Fossila drivmedel är en av de största orsakerna till klimatpåverkan från transporter. Forias målsättning är därför att öka användningen av förnybara drivmedel. Dieseldrivna enheter bör tanka diesel MK1 med så hög andel ickefossilt innehåll som möjligt. På Forias TRB-stationer tankar du Evolution diesel med en förnybar andel på 30% sommar och 10% vinter.

Andra alternativ är att köra på RME som är ett 100% ickefossilt drivmedel. Vid RME-användning krävs dock att fordonstillverkaren godkänner användningen för bibehållna garantier, eller att fordonets motor är anpassad till RME-drift. Vi önskar också en öppenhet från Foriaföretagarna att investerera i biogasbilar och elbilar. Detta kan bli en konkurrensfördel för Foria i framtiden.

Många av Forias större kunder kräver att vi kan visa att vi minskar utsläppen av fossilt koldioxid (CO2). Ett sätt är att att välja rätt drivmedel, ett annat är att minska förbrukningen med hjälp av sparsam körning.

Foria och Foriaföretagarna samverkar för att erbjuda kunderna hållbara transport- och maskintjänster med minskad miljö- och klimatpåverkan.

Oljor – allmänt
– Underhåll fordonet och maskinen så att inget spill uppstår.
– Vid förvaring av oljor, använd spillskydd för att förhindra mark- och vattenförorening.
– Saneringsmaterial/spillberedskap bör medföras även när detta inte är ett kundkrav.
– Oljefilter och spillolja ska hanteras som farligt avfall.

Miljöanpassad hydraulolja
I särskilt känsliga områden (t.ex. vattenskyddsområden) kan kunden kräva miljöanpassad hydraulolja enligt SS 155434. Godkända miljöanpassade hydrauloljor finns här. Dessa oljor är även funktionsmässigt testade. SP har på sin hemsida en fullständig lista över miljöanpassade hydrauloljor där miljöegenskaperna men inte de tekniska kraven är granskade. Listan finns här: länk. Läs även skötselanvisningarna noga, då dessa oljor kan kräva tätare filterbyten. Detta är särskilt viktigt vid byte från mineralolja till miljöolja i befintligt fordon eller maskin. Kontrollera alltid med tillverkaren vad som gäller. Byte av produkt bör alltid ske i samråd med maskintillverkaren och leverantören av hydraulvätskan.

Däck
Foria rekommenderar miljöanpassade lastbilsdäck som inte innehåller cancerframkallande HA-oljor eller giftigt åldringsskydd (IPPD). Ett urval av däck som uppfyller dessa krav finns här. Därutöver finns det även ett fåtal Svanenmärkta lastbilsdäck. Tänk på att kontrollera lufttrycket för minskad drivmedelsförbrukning.

Kemikalier
För att skona miljön bör produkter som innehåller farliga kemikalier undvikas. Använd i första hand miljömärkta produkter avseende, avfettning, schampo, polermedel, fönsterputs, spolarvätska, rostlösningsmedel, glykol, smörjfett. Tänk på att även miljömärkta produkter kan vara giftiga och säkerhetsdatablad ska finnas i anslutning till förvaring av kemikalier.

Bränsleförbrukning
Sparsam körning kan minska bränsleförbrukningen med ca 10%. Många kunder ställer krav på att chaufförerna ska vara utbildade i sparsam körning och det ingår även i den nya YKB-utbildningen. Foriaföretagare kan spara både pengar och miljö genom att utbilda sig och sina chaufförer i sparsam körning.

Miljözoner
I miljözonerna ställs miljökrav på tunga fordon (med totalvikt över 3,5ton) som trafikerar våra större städer. Miljözoner finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg.

Grundregeln är att ett fordon får köra i en miljözon i sex år från första registrering, innevarande år oräknat. Undantag från den grundregeln är att

fordon som uppfyller avgaskrav bättre än euro 3 får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat,
fordon som klarar utsläppsklass euro 4 får köra i miljözoner till 2016, och
fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 får köra i miljözon till 2020.
fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 får köra obegränsat i miljözon från 1 september 2013.
Äldre fordon kan uppgraderas för lägre avgasutsläpp med nationellt typgodkänd konverteringssats. Läs mer om miljözoner här.

Sidan uppdaterades senast oktober 24, 2022