Miljöpåverkan

En miljöapekt är en aktivitet som orsakar en oftast negativ påverkan på miljön och klimatet. I Forias verksamhet är utförandet av transport- och maskintjänster vår främsta miljöaspekt som påverkar miljön genom:

Avgasutsläpp till luft, mark och vatten
Förbrukning av naturtillgångar
Avfall och restprodukter
Klimatpåverkan

Lastbilens miljöpåverkan
Vid tillverkningen av lastbilen förbrukas naturresurser och energi och vid användandet av lastbilen fortsätter förbrukningen av naturresurser (diesel, oljor, däck mm).

Luften tillförs giftiga ämnen från avgaser och atmosfären får ett tillskott av klimatpåverkande koldioxid. Freoner påverkar ozonhålet och buller påverkar människors boende- och arbetsmiljö. Giftiga ämnen från avgaser hamnar även på marken och i vattnet och kan påverka växtlighet och djurliv.

Partiklar från avgaser och från däckslitage påverkar människors hälsa. Under lastbilens livstid produceras avfall och restprodukter, där en del kan gå till återvinning och en del deponeras. Ju högre återvinningsgrad bilen har desto bättre för miljön, den dag lastbilen ska skrotas.

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2017