Arbetsskada, arbetsolycka & tillbud

Anmälan av allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada
Om du blir du skadad i ditt arbete är du skyldig att informera din arbetsgivare. Arbetsgivaren  ska omedelbart göra en anmälan till försäkringskassan och arbetsmiljöverket. Anmälan ska ske i samråd med skyddsombud och den drabbade.

Allvarlig olycka innebär en arbetsolycka med personskada som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbete. Vid en allvarlig olycka kan en eller flera personer ha blivit svårt eller lättare skadade.

Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 2 § Arbetsmiljöförordningen till Arbetsmiljöverket och personskador enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.  Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan.

Arbetsolycka
Med arbetsolycksfall menas en mindre skada till följd av olycksfall, som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse.
Här anmäler du enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.
Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan.

Allvarligt tillbud utan personskada
Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till personskada. Endast allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga:

  • En arbetstagare föll i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering av arbetsställningar      i en idrottshall. Han skadade sig inte, men när han hjälptes upp föll ett ställningsplan som vägde 25 kg till golvet, från cirka sex meters höjd.
  • En container lossnade från en lyftanordning och föll till marken vid lossning, om någon arbetstagare befunnit sig i närheten där containern slår ned.
  • Laserbelyst förare i transportmedel under färd.

Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 2 § Arbetsmiljöförordningen till Arbetsmiljöverket.

Övriga händelser som skall anmälas:

  • Olycka som skett till eller från arbetet under resa mellan bostaden och arbetsplatsen. Även dödsfall som inträffar vid resa mellan bostad och arbetsplats anmäls här.
  • Dödsfall pga arbetsolycka – en eller flera personer som hastigt omkommer till följd av en arbetsolycka.
  • Dödsfall pga arbetssjukdom – en person som omkommer pga långvarig exponering av farliga ämnen eller olämpliga faktorer.
  • Arbetssjukdom – sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under en längre tid. Skadliga fakturor i arbetsmiljön är t.ex. tunga lyft och felaktig arbetsställning, buller, vibrationer, psykiskt påfrestande arbetsmiljö,  farliga ämnen i arbetsmiljön som kan orsaka cancer, allergier, eksem etc.

Kontakta Foria om du behöver hjälp med anmälan. Att Foria bistår med hjälp i dessa frågor minskar inte Foriaföretagarens arbetsgivaransvar.

Läs mer på www.av.se.

Sidan uppdaterades senast augusti 9, 2022