Godsskada – Transportansvar

Vid inträffad godsskada

  • Informera transportledningen och kunden.
  • Fyll snarast i en skadeanmälan. Originalet skall lämnas till Foria för att skrivas på av VD och skickas till försäkringsbolaget.
  • Kontakta driftansvarig inom respektive affärsområde för att få hjälp att fylla i skadeanmälan. Kopia lämnas till Foria för registrering i avvikelsesystemet.

Vid transport av farligt gods, där det skadade farliga godset kan orsaka skador på människor, egendom eller miljön ska säkerhetsrådgivaren dessutom upprätta en rapport till verksamhetens ledning, som i sin tur skall underrätta Myndigheten för säkerhet och beredskap.

Detta gäller även vid tillbud som inneburit en risk för sådan olycka. Kontakta din säkerhetsrådgivare.

 

Så här kan du förebygga godsskador

  • Håll ditt fordon i gott skick: Rena lastutrymmen skonar godset. Kontrollera att kapell och övriga fordonstillbehör är funktionsdugliga.
  • Om du har kyl- eller värmeanläggning i bilen: Kontrollera anläggningen regelbundet. Använd temperaturskrivare. Mät godsets temperatur vid inlastningen. Om inte godset har uppgiven temperatur, gör ett förbehåll om detta i fraktsedeln.
  • Före inlastning: Kontrollera antalet kollin och emballagens skick. Notera eventuella brister och skador på fraktsedeln och se till att avsändaren skriver under dina förbehåll.
  • Vid lastning och lossning: Se till att godset stuvas och förankras på rätt sätt. Hantera godset med hänsyn till dess känslighet.
  • Under transporten: Om du behöver lämna ett lastat fordon, parkera på bevakad plats eller håll det under uppsikt. Lås lastutrymmet. Tag alltid ur startnyckeln och lås hytten när du lämnar bilen.
  • Vid leverans: Se till att mottagaren kvitterar antalet mottagna kollin.

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2017