Miljöolycka – diesel & hydraulolja

Förebygg
Förebygg läckage genom daglig tillsyn och besiktning av slangar och fästen. Byt ut trasig utrustning, serva och underhåll fordonet eller maskinen enligt tillverkarens instruktioner.
Se till att ha saneringsmaterial för spillberedskap tillgängligt i fordon och maskiner

Rutin vid läckage

  • Stoppa flödet
  • Förhindra spridning, valla in.
  • Minimera skadan genom att lägga på absorberande material eller täck över dagvattenbrunnar i riskzonen.
  • Sanera
  • Larma personal på platsen, om du är inne på en arbetsplats.
  • Informera Forias trafikledning
  • Larma Räddningstjänsten 112 vid större läckage och vid läckage i dagvattenbrunn. Om man inte kan ta hand om det själv skall Räddningstjänsten alltid larmas.
  • Omhändertaget saneringsmaterial samt ev uppgrävd förorenad jord betraktas som farligt avfall. den som ska transportera farligt avfall måsta ha tillstånd.

  • Skriv en avvikelserapport i Tria, länk nedan – dokumentera vad som har hänt och vilka åtgärder som vidtagits. 

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r

Sidan uppdaterades senast januari 28, 2020