Riskbedömningar & observationer

Vad innebär en riskbedömning?
I det förebyggande arbetet för att förhindra olyckor och skador i arbetsmiljön ingår att man ska göra riskbedömningar av arbetsmiljön. Detta innebär att man ska:

1. Undersöka arbetsmiljön och de risker som finns.
2. Åtgärda omedelbara risker, t ex brister i skyddsutrustning mm.
3. Det som inte kan/måste åtgärdas omedelbart skall sättas upp i en handlingsplan.

När det gäller risker på arbetsplatser hos våra kunder: lossnings- och lastningsplatser, tippar, krossar, återvinningsstatoner, tunnlar osv, måste riskbedömning göras i samråd med kund, Foria och Foriaföretagare. Chaufförernas observationer av risker är en viktig del av denna riskbedömning.

Observation
En observation är en iakttagelse av en risk som skulle kunna innebära ett tillbud eller en olycka. Genom att rapportera in observerade risker löpande kan vi arbeta för att minska riskerna för olyckor i arbetsmiljön.