Hållbarhetsredovisning 2022

Publicerad 20 april, 2023

Nu är vår hållbarhetsredovisning för 2022 klar.  

I vår utvärdering av Forias hållbarhetsarbete fokuserar vi på områdena människor, affärer, miljö och samhälle. Våra intressenter berättar att de viktigaste frågorna är hur vi är som arbetsgivare, vår långsiktiga lönsamhet, att vi minskar klimatpåverkan samt bidrar till ökad trafiksäkerhet i samhället. 

Vår största miljöpåverkan är de utsläpp av koldioxid de transporter vi utför ger upphov till. De målsättningar vi satt har vi nått för år 2022. Att uppnå klimatneutrala transporter, och delmålet om 70 lägre utsläpp år 2026 jämfört med 2010 innebär en kraftansträngning för hela organisationen. 

Transparent och tillförlitlig data är avgörande för att utvärdera och bedöma Forias organisation och påverkan på människa, miljö och samhälle. Under 2022 påbörjades ett större arbete för att förbättra tillförlitlighet och transparens i vår hållbarhetsrapportering. Den största utmaningen ligger i att få tillgång till rätt och korrekt data, vilket speglas i att utsläppsiffrorna idag är beräknade och inte faktiska utsläpp.  

Omvärldens krav på hållbarhetsrapportering förändras. Från och med nästa år träder ett nytt direktiv i kraft som ställer ännu högre krav på rapportering. Bra, tycker vi.