Hydrauloljeläckage slangbrott

Händelse: Hydrauloljeläckage orsakat av slangbrott

Slangbrott på lastbil som orsakade ett större utsläpp.

 Förebyggande åtgärder för denna typ av avvikelse

•Regelbundna egenkontroller av fordonet och dess utrustning

•Byt ut sliten utrustning

•Regelbunden service/underhåll

•Alltid ha saneringsmaterial i fordonet

Faktiska konsekvenser vid denna händelse

Området för utsläppet sanerades, sugbil kallades till platsen för omhändertagande/bortforsling av det sanerade materialet.

Potentiella konsekvenser

Konsekvenserna av ett oljeutsläpp/läckage beror på många faktorer, som det drabbade områdets känslighet, typ och mängd av olja, väderförhållanden och hur saneringen genomförs.

Ett mindre spill vid fel tidpunkt eller fel säsong och i en känslig miljö, kan vara mycket mer skadligt än en större spill vid en annan tid på året. Även det efterföljande saneringsarbetet kan påverka miljön negativt, om det inte utförs på rätt sätt. Ett oljeläckage kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver och få stora negativa konsekvenser för miljön

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Sidan uppdaterades senast juli 14, 2021