JMs ordnings och skyddsregler

Allmänna ordning och skyddsregler

Målsättningen är att JMs arbetsplatser ska vara branschens säkraste och att olycksrisken ska minimeras. Därför förutsätter JM att alla respekterar och följer nedanstående regler. Dessa regler utgör minimikrav på våra arbetsplatser och omfattar samtliga som befinner sig på arbetsplatsen. Reglerna för den som ska utföra ett arbete, återfinns även i vår webapplikation som du hittar på https://arbetsmiljoappen.se

Person som bryter mot dessa regler får en tillsägelse och möjlighet att förbättra sitt beteende. Vid upprepade eller allvarliga förseelser kommer personen att avvisas från arbetsplatsen och arbetsrättsliga och/eller kontraktsmässiga åtgärder tillämpas.

Ansvar och skyddsanordningar

Alla på arbetsplatsen har ett personligt ansvar för att arbetsmiljön är säker och alla ska aktivt delta i skyddsarbetet. Skyddsanordningar ska alltid kontrolleras innan ett arbete påbörjas, så att de är korrekt och säkert utförda. Eventuella brister måste omgående anmälas till arbetsledning samt åtgärdas. Skyddsanordningar får inte tas bort utan medgivande från arbetsledningen eller enligt gällande skriftliga instruktioner.

Arbetsmiljölitteratur

Arbetsmiljölagen samt övriga föreskrifter gällande arbetsmiljö finns tillgängliga på internet, www.av.se.

Besiktning, behörighet och tillstånd

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustning måste vara besiktigade för att användas på arbetsplatsen. Personkorgar ska dessutom besiktigas ihop med lyftanordningen. Byggkranar ska provbelastas inför arbetsdagens start samt genomgå daglig kontroll. Besiktningsintyg, med eventuella anmärkningar åtgärdade, ska skriftligen kunna uppvisas innan något arbete får påbörjas. De yrkesgrupper som ska ha behörighet för sitt arbete ska kunna styrka detta genom att uppvisa skriftlig dokumentation. Det krävs certifierad utbildning samt skriftligt tillstånd av arbetsgivaren för att få använda truckar, mobila arbetsplattformar t.ex. saxlift eller skylift.

Utbildningsbevis, yrkesbevis, besiktningsprotokoll samt tillstånd ska kopieras och förvaras i arbetsmiljöplanen.

Arbete med provtryckning av ledningar omfattas av särskilda regler.

Besökare

Barn under 16 år får ej vistas på JMs byggarbetsplatser. För övriga besökare/kunder på byggarbetsplatser gäller följande:

 • Pågående byggarbetsplats, då området ej är avgränsat: hjälm, varsel klass 1 överkropp, skyddsskor, skyddsglasögon klass F1 samt att   ledsagare krävs
 • Avgränsat område, t.ex. specifikt trapphus, tillträdesleder ska vara säkra att beträda: hjälm, varsel klass 1 på överkropp, skyddsglasögon klass F1 samt att ledsagare krävs

Bullrande verksamhet

 • Avskärma bullrande maskiner om möjligt. Radioapparater som är störande betraktas som buller och ska ej användas. Hörselkåpor med inbyggd radio, användning av bluetooth med streamad musik eller liknande är förbjudet på arbetsplatsen. Detta för att man ska kunna vara kontaktbar vid en eventuell fara eller rop på hjälp.

Droger

 • Alkohol- eller drogpåverkade personer får inte vistas på våra arbetsplatser och ska avvisas. Kontakt ska omedelbart tas med berörd arbetsledning och de ansvarar för att hemkomsten säkerställs.
 • Tänk på att vissa läkemedel kan påverka omdömet och arbetsförmågan.

Elsäkerhet

 • För att utföra ingrepp i en elektrisk anläggning skall du vara behörig, detta omfattar även den tillfälliga anläggningen. Kablar ska vara upphängda eller lagda i skyddsrör så att de inte blir överkörda eller utgör snubbelrisk. Skadad elutrustning är en stor risk och om skada upptäcks ska arbetsledningen genast underrättas och området säkras. Jordfelsbrytare ska finnas på alla elcentraler. Vid arbete i närhet av kraftledning både i luften och marken skall särskild riskanalys upprättas.

Kemikalier

Entreprenören ska tillhandahålla säkerhetsdatablad för alla märkningspliktiga kemiska produkter som levereras eller används i entreprenaden.

Alla ämnen som hanteras måste vara godkända i JMs miljövarudatabas eller i BASTA registret. Där kemikalier förvaras ska en pärm finnas med material och säkerhetsdatablad för de farliga ämnen som finns på arbetsplatsen.

Larm och första hjälpen

Vid svårare olycksfall ring 112. På varje arbetsplats ska larmschemat sitta anslaget på anslagstavlan där finns även en lista över vilka som kan ge första hjälpen anslås. Svåra olycksfall och allvarliga tillbud ska alltid utan dröjsmål (inom 24 timmar) anmälas till Arbetsmiljöverket. Alla observationer, tillbud och olycksfall ska anmälas i BIA systemet. Återsamlingsplats ska anvisas av Bas-U och framgå i APD-planen samt vara tydligt skyltat.

Legitimation

Alla som kommer till en JM arbetsplats ska anmäla sig till platsledningen och de som ska utföra arbete ska bära ID06 samt registrera sig i närvaroliggaren.

Besökare som inte är inskrivna på arbetsplatsen ska alltid ha ledsagare.

Materialupplag, transportvägar och parkering (APD-Plan)

På arbetsplatsen ska det finnas en uppdaterad APD-plan. Respektera denna så att transportvägar inte blir blockerade eller så att utrymning och snöröjning försvåras. Parkera på anvisade platser. Passagerare får bara medfölja i ett transportfordon om det finns passagerarsäte.

Miljö- och kvalitetsarbeten

På arbetsplatsen sorteras spill- och restprodukter enligt gällande fraktioner. Ta kontakt med arbetsledningen ifall du är osäker. För att säkerställa vår kvalitet ska arbetsberedning och egenkontroller utföras.

Mobiltelefoner

På JM är vi restriktiva med användning av mobiltelefoner. Vid lastkoppling, dirigering och körning av kran, betongpump, traktor, skylift eller liknande riskfyllda moment är de helt förbjudna att användas, undantag ska godkännas av arbetsmiljöchef. Privata samtal ska om möjligt ske under rast.

Personlig skyddsutrusning

Bra skyddsutrustning är en viktig del i JMs arbete för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

 • Hjälm ska alltid bäras av samtliga på arbetsplatsen. Bas-U kan undantagsvis medge avsteg från detta vid viss typ arbete. Följande färger gäller för JM personal om inte beställare kräver annat:

GUL: Platsledning på egen arbetsplats

VIT: Hantverkare

GRÖN: Skyddsombud

ORANGE: Gasolansvarig

RÖD med vitt band: Lärling

BLÅ: Besökare

 • Skyddsskor med spiktrampskydd och tåhätta ska alltid bäras av samtliga på arbetsplatsen.
 • Skyddsglasögon med klassning F1 skall alltid bäras av samtliga på byggarbetsplatsen.
 • Hörselskydd ska användas vid bullrande arbete.Tänk på att det kanske är din kollega som utför bullrande arbete och inte du. Hörselkåpor med radio är förbjudna.
 • Varselkläder klass 1 ska alltid bäras på överkroppen på arbetsplatsen samt enligt gällande bestämmelser vid arbete efter väg.
 • Flytväst ska alltid användas vid arbete nära vatten, dock ej inne i maskin.
 • Personlig fallskyddsutrustning ska användas där kollektivt fallskydd saknas. Utbildning samt evakueringsplan krävs.
 • Övrig personlig skyddsutrustning ska användas där så krävs och tillhandahålls av arbetsgivaren.

Rökning

Rökning på arbetsplatsen får endast ske på anvisad plats. Tänk på att våra kunder kan ha ytterligare krav gällande detta.

Samordning av skyddsfrågor

Det är som regel JMs platschef som enligt arbetsmiljölagen är Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U). Det innebär att alla på arbetsplatsen, inklusive entreprenörer, är tvungna att rätta sig efter dennes direktiv. Dessutom skall alla entreprenörer skriftligt informera Bas-U om de riskfyllda arbeten de kommer att bedriva samt även skriftligt informera om hur de kommer att eliminera riskerna.

Skydd mot fall till lägre nivå

Vid risk för fall ska risken i första hand byggas bort/minskas genom skyddsanordningar såsom skyddsräcken, ställning eller mobila arbetsplatsformar och som ett sista alternativ kan fallskyddsutrustning användas på individnivå. Hål i bjälklag och liknande ska skyddstäckas och täckningen ska sättas fast omedelbart. Om skyddsräcke eller skyddstäckning måste tas bort ska fallskyddsutrusning användas om fallrisk föreligger. Skyddet ska sedan återställas omgående.

Skyddsombud och skyddsronder

Skyddsronder ska genomföras varje vecka och i dessa ska skyddsombudet delta. Representanter för entreprenörer ska även vara beredda att delta.

Sprängning, spontning och pålningsarbete

Vid sprängningsarbeten ska entreprenören överlämna en sprängplan samt kopia på spränglicens och tillstånd från polismyndighet. Vid sprängning, spontning och pålningsarbete ska hela säkerhetsområdet utrymmas. Inga personer eller fordon får befinna sig inom säkerhetsområdet.

Tillträdesleder

Tillträdesleder ska vara säkra, skottade, halkfria samt fria från material och skräp.

Stegar och plattformar

En lös stege är ingen transportväg, bestående tillträdesled eller arbetsplattform. Typgodkända trapptorn, trappstegar, ställningar eller mobila arbetsplattformar ska användas. Arbete från anliggande stege ska undvikas. Vid koppling av last från lyftkran får anliggande stege undantagsvis användas under förutsättning att stegen säkras mot ras eller glidning. Väggformar ska ha skyddsräcken runt om.

Ställning

Innan fasadställning tas i bruk ska de kontrolleras enligt kontrollista. Arbetsledningen ger tillstånd ifall du vill bygga om en ställning. För att bygga ställningar högre än 2 meter måste du ha certifikat. Ställningar högre än 9 meter får bara byggas av dem som har specialistutbildning. En besiktad ställning ska vara försedd med besiktningsintyg vid varje tillträdesled. Vid upp- och ner montage av ställning ska de som arbetar med ställningen bära fallskyddsutrusning för övriga är ställningen avstängd.

Hiss

Bygghiss ska finnas vid höjder över 10 meter, ca 4 våningar. Alla stannplan ska vara försedda med grindar.

Tunga laster

Hantering av tunga laster är alltid ett riskfyllt moment. Alla som kopplar last måste ha genomgått utbildning om Säkra lyft eller motsvarande, vilket dokumenteras vid kvittering av ordning och skyddsregler. Väggformar får inte lossas från kranen innan de individuellt förankrats med kätting. Alla lyftredskap som används på arbetsplatsen ska vara CE-märkta annars är de förbjudna att använda.

Sidan uppdaterades senast januari 15, 2020