Kränkande särbehandling och avvikelse från säkerhetsregler.

Händelse

Samtal ifrån kund att en inhyrd förare hos foriaföretagare har utsatt en kvinnlig anläggare för kränkande särbehandling. Föraren har talat nedlåtande samt uttryckt sig med sexuell underton, detta vid flertalet tillfällen.

Förebyggande

Foria har tydliga policys och värderingar rörande arbetsmiljöfrågor, säkerställ att era förare får ta del av dem och påminn om vikten av att efterleva dessa. Som arbetsgivare är du skyldig att se till att arbetstagarna känner till detta.

Faktiska konsekvenser

Starkt varumärkespåverkande för Foria

Att bli utsatt för sexuella trakasserier är en kränkning som påverkar människor på olika sätt, i detta fall den kvinnliga anläggaren som kände ett starkt obehag/olustkänsla att gå till sitt arbete.

Föraren blev avskriven med omedelbar verkan

Foriaföretagaren riskerade att bli avskriven

Potentiella konsekvenser

Varumärkespåverande för Foria

Avskrivning ifrån arbetsplatsen

Förlora kunden

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Sidan uppdaterades senast september 3, 2020