Stockholm Exergi AB(tidigare Fortum)

 

Åkare

 • Arbeta för att förhindra ohälsa och olycksfall enligt arbetsmiljölagen.
 • Följa krav enligt de miljöklasser, gränsvärden och kravinförande som gäller inom Stockholm stad, Göteborg, Malmö och Lund.
 • Följa svenska lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Ha gällande tillstånd för respektive produkt och fordon.
 • Fordonen ska vara besiktigade och godkända i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
 • Föra bränslestatestik
 • Alltid följa Fortums uppförandekod för leverantörer, länk nedan:

https://www.fortum.com/sites/g/files/rkxjap146/files/documents/supplier-code-of-conduct_swe_2015_form.pdf

 • Följa avtalets sekretesskrav

Chaufförer

 • Följa rutiner, anvisningar och säkerhetsföreskrifter. Säkerställa att heltäckande klädsel används(långärmat och långbyxor)varav ett av plaggen skall vara varsel, hjälm, skyddsglasögon och handskar.
 • Kunna hantera och transportera de olika klassificeringar som skall transporteras.
 • Ha kontroll över materialet. Last/lossningssedlar skall vara ifyllda enligt Fortums krav.
 • Följa krav enligt de miljöklasser, gränsvärden och kravinförande som gäller inom Stockholm stad, Göteborg, Malmö och Lund.
 • Följa svenska lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Hålla fordonen hela och rena och framföra fordonen med respekt för kringboende i områdena.
 • Utföra arbetet på ett sådant sätt att bullerkraven inte överskrids.
 • Se till att fordonen är täta och täckta för att undvika läckage och damning.
 • Lossning och hantering ska ske på ett sådant sätt att damning och spill undviks.
 • Maximal godkänd lastkapacitet och storlek av fordon per transport.
 • Prata svenska eller engelska.
 • Rapportera fel på anläggning/utrustning till kontrollrummet samt erhålla AO nummer och förvissa sig om att portar och grindar är stängda när hen lämnar området.
 • Vid eventuellt oljeläckage eller liknande inom anläggningarna ska omedelbart anmälas till anläggningspersonalen. Föraren ska omhänderta/medverka vid sanering.
 • Ha dokumenterade kunskaper/körkort för kran/travers vid lastning av slagg.
 • Lasta mellan 06.00-22.00 på anläggningarna som ligger i närhet till bostadsbebyggelse.
 • Genomgått Fortums säkerhetsprov.
 • Ta del av och följa anläggningarnas säkerhetskrav.
 • Alltid följa Fortums uppförandekod för leverantörer.
 • Följa avtalets sekretesskrav.


  Läskvittens

  Sidan uppdaterades senast maj 20, 2019