Lantmännen – GTP

Lantmännen – GTP

Krav på transporter till Lantmännnen

Bakgrund
För att varor ska hanteras i överensstämmelse med den lagstiftning som gäller och för att behålla konsumenternas förtroende har europeiska regler for god handelssed utarbetats (European Code of Good Trading Practice eller GTP). I dessa regler finns krav som ska uppfyllas vid transport av löst lastad spannmål och eftersom Lantmännen Lantbruks hantering av spannmål är certifierad mot GTP är alla som transporterar spannmål till Lantmännen skyldiga att uppfylla dessa krav. Regelverket sammanfattas under punkterna 1-2 nedan.

1. Transportörens/chaufförens ansvar

Transporter skall utföras enligt de krav som ställs nedan:

 • Före lastning skall fordonets yttre, inklusive chassi, vara fritt från alla synliga rester av tidigare leverans.
 • Råvarornas hygieniska kondition skall bibehållas i samband med transporter.
 • Förorening av oönskade ämnen och produkter, liksom sammanblandning med andra varor måste undvikas.
 • Regn- och smutsvatten samt fågelspillning måste förhindras att komma in i lasten under transporten.
 • Även när lastutrymmen är tomma skall de vara täckta. Presenningar som används för detta ändamål skall vara rena och torra.
 • De fem senaste leveranserna får ej vara transport av Kategori 1 produkter.
 • Uppgifter rörande transport samt genomförda rengörings- och sanermgsåtgärder med anledning
 • av dessa skall registreras i en journal som skall finnas i fordonet och handhas av dess förare (se
 • Krav på rengöring). Journalen ska innehålla uppgift om:
 • – Förare, registreringsnummer eller växelflaksnummer
  – Datum för rengöring
  – Referensnummer, kundnummer, sändningsnummer el dyl
  – Hanterad produkt
  – Rengöringsnivå (A-E)
  – Signatur, i förekomrnande fall även uppgift om saneringsföretag
 • Journalerna skall arkiveras på transportörens kontor och finnas tillgängliga under fem år.
 • Vid händelse som kan påverka varupartiets kvalitet, skall Ansvarig på Lantmännen alltid kontaktas.

 

2. Krav på rengöring

Beroende på tidigare last ställs krav på rengöring enligt nivåerna A-E. Rengöringsmetoder beskrivs under punkt 2.5.

2.1 Kategori 1: Ej tillåtna produkter och produkter som kräver rengöring och kontroll enligt E

2.1.1 Ej tillåtna produkter

Lastutrymmet får aldrig ha använts för transport av radioaktivt material.

2.1.2 Produkter som måste ha genomgått särskild rengöring enligt nivå E:

 • gödsel från djur
 • slakteriavfall (inkl. fisk-, kött- och benmjöl)
 • trädgårds-/plantjord som blandats med gödsel från djur
 • svampsubstrat
 • mineralolja, bensin och smörjmedel
 • metallspån och svarvrester (ej avfettad, tvättad)
 • toxiska oxidativa material och fbrpackningar av dessa
 • asbest och material med asbestinnehåll
 • flygaska
 • minerallera som används flr avgiftning
 • löst lastat kemiskt betat utsäde
 • rötslam
 • hushållsavfall
 • obehandlat matavfall
 • di- och trikaiciumfosfat (från djur)
 • asfalt och koks

 

2.2 Kategori 2: Produkter som kräver rengöring enligt D

 • råvaror och produkter med konstaterad salmonellasmitta
 • spannmål som angripits av ohyra, ex plattbaggar
 • returglas


2.3 Kategori 3: Produkter som kräver rengöring enligt B eller C

 • mineralgödselmedel
 • jord
 • trädgårdskompost
 • otvättade rotfrukter (ex. potatis, morötter)
 • kol
 • kemikalier
 • glaskross
 • metallskrot
 • vägsalt
 • cement
 • osläckt kalk
 • magnesiumoxid
 • oljor och fetter för annan användning än foder

 

2.4 Kategori 4: Produkter som kräver rengöring enligt A, B eller C

 • spannmål, oljefröer, trindsäd, vallfoder, foderråvaror, eller biprodukter och direktprocessade produkter därav:
 • färska grönsaker och tillhörande biprodukter
 • färsk frukt och tillhörande biprodukter
 • potatis, rotfrukter och betor
 • kalkprodukter
 • lera (godkänd som säker enligt EU-norm)
 • sand, grus och sten
 • trä och plast

 

2.5 Rengöringsmetoder

Rengöringspiatsen skall ha både spolpiatta och möjlighet att samla upp avfall och använda kemikalier.

Alltid torr rengöring före tvätt och desinfektion

A. Torr rengöring

Efter transport av torra “neutrala” produkter, kategori 4, är torr rengöring en tillräcklig åtgärd och att föredra både ur praktisk och mikrobiologisk synpunkt. Torr rengöring innebär att fordonets lastutrymme rengörs efter lossning genom dammsugning, avblåsning eller borstning. om den torra rengöringen inte når tillfredställande resultat skall rengöringen kompletteras med rengöring enligt B eller C.

B. Rengöring med vatten

Rengöring med kallt eller varmt vatten är nödvändig efter transport av fuktiga eller klibbiga produkter och skadliga kemikalier Detta görs bäst med högtryckstvätt. På flak används helst ett platt munstycke och minst 25 bars tryck.

Lastutrymmet skall torkas upp noga antingen genom att fordonet ställs undan för att självtorka eller genom att blåsa det torrt med hetluftstork eller torka genom trycksättning i bulkbilar.

Om resultatet inte är tillfredställande gör rengöring enligt C.


C. Rengöring med vatten och rengöringsmedel

Rester av proteinrika eller feta produkter kan kräva rengöringsmedel.  Rengöringsmedlet ska vara lämpligt att användas vid rengöring i livsmedelsindustrin och bör även vara miljömärkt. Vattnet ska vara varmt, men inte över 6O’C. Rengöringsmedlet bör vara ett medium till starkt alkaliskt. Doseringen skall göras enligt tillverkarens rekommendationer.

Lastutrymmet skall torkas upp noga antingen genom att fordonet ställs undan för att självtorka eller genom att blåsa det torrt med hetluftstork eller torka genom trycksättning i bulkbilar.

 

D. Rengöring med avslutande desinfektion eller dimning

ln- och utvändig desinfektion ska utföras efter transport av produkter i Kategori 2. produkter med smittrisk eller efter leverans till gård som spärrats på grund av salmonellasmitta då det beslutats av utredande veterinär.

Innan desinfektion fordras noggrann rengöring med vatten enligt 8 eller C.

Invändigt – lastutrymme och andra delar som kommit i kontakt med varan, t ex lock, rör och slangar.

Utvändigt – hjul, hjulhus, underrede, fotsteg, slangar samt gummimattan på förarpiatsen. Ett alternativ till det senare är att byta mattan.

Det finns preparat för olika ändamål.

1) För salmonellasanering rekommenderar Lantmännen:

 • 1:a hand Glutex
 • 2:a hand DesiDos

 

Medlen ska användas enligt leverantörens anvisningar.

2) Sanering efter förrådsskadedjur ska utföras av behörig person från saneringsföretag eller enligt saneringsföretagets instruktion. Lämpligt preparat kan vara Bayer AquaPy.

E. Rengöring och oberoende kontroll

 • Rengöring ska ske enligt C eller D, beroende på transporterad produkt.
 • Rengöring enligt D fordras efter transport av organiskt material (gödsel från djur, slakteriavfall, rötslam, matavfall etc.).
 • Inspektion av åtgärd ska ske av oberoende behörig kontrollant som är ackrediterad enligt ISO 17020, EN 45011 eller ISO 9001:2000 (där ackrediteringen inkluderar kraven vid kontroll av lastutrymmen).
 • Beroende på transporterad produkt och resultatet från den okulära kontrollen kan hygienanalys krävas före godkännande.
 • Kontrollanten ska utfärda ett intyg som bekräftar att lastutrymmet kan användas för transport av livsmedel och foder.

 

Hygienjournal
I hygienjournalen dokumenteras rengöring enlig de nivåer som beskrivits ovan.


  Läskvittens