Lantmännen

Åkare

 • Fordonen ska vara utrustade med fordonsdator samt mätutrustning för registrering av bl.a. bränsleförbrukning, GPS-positioner, körtider, hastigheter och andra uppgifter relaterade till det sätt på vilket flakfordonet framförs.
 • Se till att alla förare har genomgått utbildning för korrekt hantering av fordonsdator.
 • Hålla sig uppdaterad om och följa regelverket.
 • Se till att flakfordonen uppfyller samtliga krav enligt regelverket.
 • Följa lantmännens uppförandekod
 • Följa tillverkarens rekommendationer om periodicerad servicetillsyn på fordon, släpvagnar och övrig utrustning.
 • Ej yppa konfidentiell information för utomstående
 • Se till att det finns komplett ADR-utrustning i bilarna.
 • Ha dokumentation över chaufförernas ADR-intyg och giltighetstid.
 • Alla fordon och övrig utrustning som används i samband med transporten ska vara utrustad i enlighet med gällande trafiklagstiftning och annan tillämplig lagstiftning.
 • Ha kunskap och tillämpa regelverk för GTP/GMP, förordningen om livsmedelshygien samt livsmedelslagen.
 • Bidra till minskning av utsläpp av fossilt CO2 per tonkm
 • Använda drivmedel av miljöklass 1 eller bättre. Prioritera förnybara bränslen.
 • Minst 20% av transporterna ska kunna köras på förnybart bränsle.
 • Fordonen ska vara Euro 3 eller bättre
 • Bara använda chaufförer med adekvat kompetens för uppdraget
 • Lämna in bränsleförbrukning
 • Installera alkolås i samband med nyinvesterina av bilar
 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Chaufförer

 • Ha gått utbildning för att kunna hantera fordonsdatorn.
 • Ska se till att mottagaren undertecknar och kvitterar fraktsedeln vid lossning.
 • Alltid förvara ett exemplar av Handbok för Lantmännens lantbrukstransporter i fordonet.
 • Hålla sig uppdaterad om och följa regelverket.
 • Vid kvitterandet av godset kontrollera att det är av den mängd och sort som önskas. Meddela kund om förbehåll önskas göras.
 • Följa lantmännens leverantörsuppförandekod. https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/06-leverantorsportalen/lantmannens-leverantorsuppforandekod_svenska-ver-2.0.pdf
 • Ej yppa konfidentiell information för utomstående
 • Genast meddela kund eller trafikledare om vägen inte är farbar och transporten inte kan genomföras.
 • På begäran kunna visa upp giltigt ADR-intyg.
 • Se till att det finns komplett ADR-utrustning och på begäran visa upp denna.
 • Varje medlem av fordonsbesättningen ska medföra fotolegitimation vid transport av farligt gods.
 • Alla fordon och övrig utrustning som används i samband med transporten ska brukas i enlighet med gällande trafiklagstiftning och annan tillämplig lagstiftning.
 • Se till att fordonen är funktionsdugliga, rengjorda, täta, och täckta före lastning.
 • Ha kunskap och tillämpa regelverk för GTP/GMP, förordningen om livsmedelshygien samt livsmedelslagen.
 • Bidra till minskning av utsläpp av fossilt CO2 per tonkm
 • Använda drivmedel av miljöklass 1 eller bättre. Prioritera förnybara bränslen.
 • Ha nödvändig kompetens för uppdraget.
 • Uppträda på ett korrekt sätt vid kontakt med Lantmännens kunder.
 • Leverera rätt gods, rätt mäng och på överenskommen tid och plats.
 • Avgöra om vägarna är farbara eller inte.
 • Vid hämtning av spannmål på gård tillse att en korrekt ifylld och undertecknad leveransförsäkran medföljer lasten till mottagningsorten.
 • Tillse att gods skall ha samma egenskaper och kvalitet när det lossas som när det lastades.
 • Se till så att gällande maxvikter inte överskrids.
 • Alltid lämna undertecknad följesedel i samband med lossning av gods.
 • Alltid meddela om en leverans avviker från fraktsedeln.
 • Se till att fordonet innan lastning är fritt från synliga rester av tidigare leverans.
 • Alltid följa Lantmännens lokala skyddsföreskrifter
 • Aldrig beträda djurstallar.
 • Använda erforderlig skyddsutrustning samt varselkläder.
 • Ej göra reklam för konkurrerande företag till Lantmännen.
 • Se till att gods alltid stuvas och säkras på ett tillfredställande och betryggande sätt.
 • Ej lossa gods med Lantmännens utrustning låneavtal och körtillstånd.
 • Utföra transporterna på ett trafiksäkert sätt.
 • Framföra fordonet i lämplig hastighet med beaktande trafiksituationen och väglag.
 • Hålla trafiksäkert avstånd till framförvarande fordon.
 • Visa särskild hänsyn till oskyddade trafikanter.
 • Ej vara påverkade av alkohol, droger eller mediciner som påverkar bilkörningen.
 • Efterleva kör-och vilotider.
 • Undvika att köra vid trötthet.
 • Använda bilbälte.


  Läskvittens

  Sidan uppdaterades senast maj 23, 2019