NCC Sverige AB

Åkare

 • ID06
 • Efterleva NCC:s ordnings- och skyddsregler
 • Se till att NCC:s arbetsmiljökrav för underentreprenörer följs
 • UE2015
 • Vid transport av farligt gods ska saneringsmaterial finnas i fordonen.
 • Känna till och följa NCC:s miljö- och kvalitetsregler

OBSERVERA! De tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket har gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven är särskilt inriktade på entreprenader som utförs i områden som kräver försiktighetsåtgärder såsom mark under grundvattennivån, skyddsområden för dricksvattentäkt samt miljöskyddsområden eller liknande. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34, följ länk nedan för att se dessa.

http://www.sp.se/sv/index/services/Hydraulic%20fluids/Sidor/default.aspx

 • Inneha de tillstånd som krävs
 • Ta del av och följa NCC:s krav på underleverantörer och inhyrd personal
 • Efterleva gällande lagstiftning inom trafik, miljö och arbetsmiljö
 • Besiktningsbevis och trafiktillstånd ska kunna uppvisas för maskiner och fordon som enligt lag kräver besiktning.
 • Maskiner och fordon ska vara utrustade med erforderlig saneringsutrustning och medel.
 • Fordon ska vara utrustade med varningsljus och varningsljud enligt gällande regler som ska larma för backning.

Chaufförer

 • ID06
 • Efterleva NCC:s ordnings- och skyddsregler
 • Följa NCC:s arbetsmiljökrav för underentreprenörer
 • Följa arbetsplatsspecifika regler
 • Ska inneha giltigt yrkesbevis, uppfylla kunskapskrav och genomgått kurserna säkerhet på väg och eco-drive samt lämna bevis på detta till BAS-U innan uppdraget startar.
 • Om man arbetar på väg ska föraren uppfylla Trafikverkets senaste krav på utbildning
 • Fortlöpande utföra underhåll av monterad och övrig egen utrustning.
 • Se till att inte tillåten last av fordonet överskrids.
 • Känna till och följa NCC:s miljö- och kvalitetsregler
 • Ekipagen ska vara utrustade med mobiltelefon med av NCC roads platschefer känt telefonnummer
 • Följa NCC:s instruktioner till chaufför
 • Ta del av och följa NCC:s krav på underleverantörer och inhyrd personal, ifylld blankett ska kunna uppvisas på begäran.
 • Omgående anmäla avvikelser till trafikledningen eller beställaren
 • Efterleva gällande lagstiftning inom trafik, miljö och arbetsmiljö
 • Ha erforderlig kompetens för uppdraget
 • Ha rätt behörighet vid eventuella heta arbeten

Ordnings och skyddsregler https://www.ncc.se/globalassets/startpage/for-leverantorer/ordnings-och-skyddsregler-kd.pdf


  Läskvittens

  Sidan uppdaterades senast mars 28, 2019