NCC Industry AB

Åkare

 • Följa kraven i följande handlingar i projekt där kunden åberopar dessa.
   • Generella miljökrav vid entreprenadupphandling
   • Vägverkets bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg
   • Gemensamma miljökrav för entreprenörer 2012

  OBSERVERA! De tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket har gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven är särskilt inriktade på entreprenader som utförs i områden som kräver försiktighetsåtgärder såsom mark under grundvattennivån, skyddsområden för dricksvattentäkt samt miljöskyddsområden eller liknande. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34.

 • Se till att förarna har kompetens för arbete på väg enligt TRVK Apv TDOK när så krävs.
 • Tillgodose varselkläder till förarna
 • Se till att alla förare ha ID06
 • Se till att förarna har gått kursen säkerhet på väg
 • Se till att alla förare har giltiga YKB
 • Se till att de förare som ska utföra arbete på väg uppfyller Trafikverkets senaste krav på utbildning
 • Ha säkerhetsrådgivare och se till att förare har rätt ADR-intyg vid transport av farligt gods
 • Tillhandahålla saneringsutrustning och medel
 • Se till att det finns en mobiltelefon i alla ekipage
 • Inneha trafiktillstånd både för företaget och samtliga enheter. Trafiktillstånd ska finnas i fordonet.
 • Tillhandahålla fordon som är godkända för miljözon om uppdraget ska utföras där miljözon tillämpas.
 • Inneha giltiga tillstånd för transport av avfall/transport av farligt avfall om uppdraget innebär sådana transporter. Tillstånden ska finnas i fordonen.
 • Fordonen ska vara besiktigade i enlighet med gällande krav. Besiktningsbevis ska finnas i fordonen.
 • Se till att handlingar där tillåten last- och bruttovikt för fordon och fordonskombination framgår finns i fordonet.
 • Omgående anmäla avvikelser till Foria och/eller kunden
 • UE2015
 • Endast använda förare med rätt behörighet och kompetens för det specifika uppdragett
 • Se till att uppdraget utförs i överensstämmelse med arbets- miljö-, trafik- och trafikmiljölagstiftningen
 • Se till att alla fordon har varningsljus och varningsljud enligt gällande regler som ska larma för backning.
 • Se till att eventuell mätutrustning kalibreras enligt myndighetskrav och kundkrav.

Förare

 • Alltid införskaffa sig kunskap om arbetsområdet före arbetets påbörjande.
 • Följa kraven i följande handlingar i projekt där kunden åberopar dessa.
  • Generella miljökrav vid entreprenadupphandling
  • Vägverkets bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg
  • Gemensamma miljökrav för entreprenörer 2012
 • Kompetens för arbete på väg, nivåerna 1,2 eller 3 ska uppfyllas enligt TRVK Apv TDOK 2012:86 när så krävs.
 • Följa reglerna för miljözoner i de fall det finns i kommunen.
 • Följa ”NCC:s arbetsmiljökrav på underleverantörer” och ”NCC:s ordnings och skyddsregler för entreprenaden” samt eventuella arbetsplatsspecifika regler.
 • Bära varselkläder
 • Ha ID06 synligt
 • Informera sig om vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen.
 • Ha gått kursen säkerhet på väg
 • YKB vid transporter
 • Följa gällande bestämmelser om tillåten last för fordonen
 • Utföra fortlöpande underhåll på utrustning
 • Gällande föreskrifter ska följas och ADR- intyg ska kunna visas vid transport av farligt gods
 • Utföra lastkontroll enligt överenskommelse.
 • Omgående skriftligen underrätta kunden om de befintliga förutsättningarna är sådana att uppdraget inte kan genomföras med ett kontraktsenligt och fackmannamässigt resultat.
 • Lossa på den plats som kunden anvisar
 • Överlämna ifylld ”NCC krav på underentreprenörer och inhyrd personal”. En kopia ska alltid finnas i fordonet.
 • Läsa igenom instruktionerna för projektet och godkänna genom kvittens. Kvittensen ska lämnas till BAS-U innan transporten påbörjas.
 • Omgående anmäla avvikelser till Foria och/eller kunden
 • Utföra uppdraget i överensstämmelse med arbets- miljö-, trafik- och trafikmiljölagstiftningen
 • Ha giltigt certifikat för heta arbeten tillgängliga om sådana arbeten ska utföras
 • Vid heta arbeten ska tillstånd införskaffas hos kundens tillståndsansvarige och en kopia lämnas till BAS-U/platschef på arbetsplatsen


  Läskvittens

  Sidan uppdaterades senast augusti 31, 2022