PEAB

Generella krav på åkare/förare

-UE2015 dokument ifyllt

-Inneha nödvändiga tillstånd och dispenser för transportens utförande
-Inneha giltigt  ID06 som ska bäras väl synligt samt genomfört utbildningen Safe construction och denna ska finnas inlagd på förarens ID06

Krav från 2022-03-01

  • Arbete på väg Steg 2:1​
  • Arbete på väg Steg 2:2​
  • Arbete på väg Steg 2:3 ​
  • Arbete på väg Steg 3

-Inneha trafikförsäkring
-Inneha F-skattsedel och kunna styrka detta
-Arbetsgivaren ska följa gällande avtal och överenskommelser som tecknats mellan arbetsmarknadens parter
-Ansvarig för att lastsäkring och laglig last som anges i Sveriges Åkeriföretags handbok
-Följa de lagar och bestämmelser uppdraget berörs av, samt gällande regler som föreskrivs i Sveriges Åkeriföretags handbok, som t ex fordonsbesiktning och besiktning av lyftanordningar
-Hänsyn ska tas till trafiksituationen vid lastning, lossning och annat arbete i trafikmiljö
-Beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster
-Identifiera anställdas utbildningsbehov och följa utbildningsplanen
-Kopior på intyg och behörigheter ska överlämnas till arbetsledningen.  Eventuella förändringar måste omgående rapporteras

-Besiktningsintyg

-Miljöredovisning av maskin/tunga fordon.

-Kopia på ev transporttillstånd

-Kopia på bromsprovskontroll

-Säkerhetsdatablad för diesel, motorolja, hydraulolja och fett.

-Ifylld ”checklista transporter” skall lämnas in

Generella krav på fordon
 Alltid vara i ett trafikdugligt och representativt skick
 Skador och läckage åtgärdas så snart så kan ske
 Saneringsutrustning och ”Första hjälpen kudde” ska finnas i fordonet
 Godkänd och kontrollerad brandsläckare ska finnas lättåtkomlig i fordonet
 Beredskapsväska (första förband och miljöakutväska som innehåller absol, duk för uppsamling av olja) för eget bruk.
 Godkänd skyddshjälm
 Fordonet ska ha fungerande backvarningsutrustning/kamera på både bil och släp.
 Fordonet skall kontinuerligt genomgå kontroll av bromsarna så att det aldrig är mer än åtta månader sedan senast godkända kontroll, protokoll skall finnas tillgängligt för Beställaren. Kopia skall finnas tillgängligt i fordonet.
 Miljökrav: Euro 5 alternativt Steg 4, avsteg får endast ske efter särskild överrenskommelse vid enskilt projekt.

Övrigt
 Bilder från Peabs verksamhet får icke publiceras på sociala medier utan skriftligt medgivande.
 Innehåll som publiceras får icke vara av sådan karaktär att det kan skada Peabs verksamhet eller varumärke


    Läskvittens

    Sidan uppdaterades senast december 10, 2021