SRV

Kundkrav SRV

 Åkare           

 • Följa kraven i kvalitet- och miljöplanen.
 • Hålla fordonen i gott skick och snarast åtgärda skador på fordonen, inklusive rost och lackskador.
 • Se till att giltiga intyg, tillstånd, journal/servicebok mm finns bilen.
 • Underhåll och service av fordonen ska göras utifrån tillverkarens anvisningar och rekommendationer.
 • Se till att bromskontroll utförs hos bilprovningen eller annan ackrediterad verkstad var 6:e månad
 • Säkerställa att miljömärkta produkter (Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval) så långt det är tekniskt möjligt används vid service och underhåll av fordonen.
 • Se till att förarna är utbildade i sparsam körning. Kunskapen ska fortlöpande upprätthållas genom information och fortbildning.
 • Fordonen som används regelbundet ska ha stödsystem för sparsam körning som ger föraren återkoppling på körsätt med information om medel- och momentanförbrukning av bränsle. Systemet ska kunna lagra data.
 • Fordon ska vara utrustade med; brandsläckare, första förbandslåda, saneringsutrustning för oljeläckage, alkolås, backkamera, låsanordning containrar, färdskrivare, stödsystem för sparsam körning, handsfree.
 • Ge personalen fortlöpande och adekvat utbildning för sitt arbete i SRV-uppdraget. Den ska omfatta körteknik, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, service och miljökunskap. Beställaren ska informeras om utbildningen.
 • Se till så att fordonen tvättas i tvätthall utrustad med slam- och oljeavskiljare samt kompletterande reningsanläggning.
 • Tillhandahålla fordon som uppfyller emissionskraven motsvarande euro 5
 • Under vintertid ha fordonen (då de inte är i drift) uppställda i garage som håller en temperatur av minst +5o C eller förse dem med motorvärmare.
 • Lämna in rapporter till Foria avseende bränsleförbrukning, antal körda mil och typ av drivmedel.
 • Uppmuntra att drivmedel med så hög andel förnyelsebar råvara som möjligt ska användas. Minst 80 % av drivmedlet, beräknat på årsbasis, ska vara förnyelsebart.
 • Rapportera risker, tillbud och olyckor samt avvikelser gällande miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Avvikelser och reklamationer ska rapporteras samma dag som händelsen inträffar, eller om det sker efter 16.00 senast 12.00 dagen efter.
 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med kontinuerliga skyddsronder, riskbedömningar och åtgärds- och handlingsplaner.
 • Dokumenterat arbete för att fortlöpande följa upp och förbättra arbetsmiljön. Vid förändringar som kan påverka arbetsmiljön ska konsekvensanalyser genomföras.
 • Aktivt arbeta för att minska belastnings- fall,- hopp, – och klämskador.
 • Tillhandahålla personlig skyddsutrustning
 • Se till att förarna har tillgång till företagshälsovård eller motsvarande.
 • Ha en rutin för att minimera störande buller från fordonen.

Föraren

 • Följa kraven i kvalitet- och miljöplanen.
 • Använda färdskrivaren
 • Föra journal/servicebok.
 • Se till att giltiga intyg, tillstånd mm finns bilen.
 • Hålla fordonet i gott skick och snarast åtgärda eller rapportera skador på fordonet.
 • Kontrollera att däckens lufttryck uppfyller tillverkarens rekommendationer.
 • Använda bilbälte
 • Tvätta fordonet i tvätthall utrustad med slam- och oljeavskiljare samt kompletterande reningsanläggning.
 • Se till att tomgångskörning utan direkt samband med lastarbete inte förekommer under längre tid än en minut.
 • Tillämpa sparsam körning
 • Använda drivmedel med så hög andel förnyelsebar råvara som möjligt. Minst 80 % av drivmedlet, beräknat på årsbasis, ska vara förnyelsebart.
 • Fylla i rapport över bränsleförbrukning och körda mil.
 • Identifiera brister vid lastnings och leveransplatser och rapportera risker, tillbud och olyckor samt avvikelser gällande miljö, kvalitet och trafiksäkerhet.
 • Omedelbart rapportera skador på SRV:s egendom
 • Använda personlig skyddsutrustning
 • Iaktta på arbetsplatsen gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Vara delaktig i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Aktivt arbeta för att minska belastnings- fall,- hopp, – och klämskador.
 • Ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • Vid transport från huvudanläggningen till Igelsta får inte Örelångbron användas och fordonet får ej köra genom Vårsta på väg från huvudanläggningen till Igelsta.
 • Följa tiderna angivna i transportbeställningen och se till att avlämning sker enligt slottid
 • Materialet ska vägas in och avlämnas enligt anläggningsägarens regler och anvisningar.
 • Ska ha genomgått en utbildning hos SRV.
 • Släp ska användas där det är möjligt.
 • Följa rutinen för att minimera störande buller från fordonen.


  Läskvittens

   

  Sidan uppdaterades senast mars 3, 2017