Svensk oljeåtervinning

  Svensk Oljeåtervinnings ABs uppförandekod för leverantörer

Denna uppförandekod beskriver normer som har till uppgift att säkerställa att arbetsförhållanden hos våra leverantörer och underleverantörer är säkra, att arbetstagare behandlas med respekt och värdighet, att tillverkningsprocesser eller liknande genomförs på ett miljömässigt ansvarfullt sätt och att verksamheten bedrivs etiskt.

Detta dokument sammanfattar de grundläggande krav som vi ställer på våra leverantörer. Magnus Öman VD

Vår Verksamhetspolicy

Svensk Oljeåtervinning AB är en aktiv del av den cirkulära ekonomin och medverkar till att utveckla effektiva och flexibla lösningar för transport, mottagning och behandling av spillolja. Vi omvandlar ett farligt avfall till en användbar produkt.

Svensk Oljeåtervinnings strävan är att uppfattas som en pålitlig samarbetspartner genom vår kunskap och vårt agerande och genom att ständigt förbättra vår verksamhet.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är alla lika viktiga komponenter i vårt sätt att definiera begreppet total kvalitet eller hållbarhet.

Vi har ett dubbelt kundfokus eftersom både våra leverantörer och kunder betraktas som kunder i vår verksamhet.

I vår verksamhet skall vi uppfylla gällande tillstånd, lagstiftning samt bindande krav från kunder och övriga intressenter.

I vårt arbete med att minska påverkan från våra betydande miljöaspekter energi, kemikalier, våra produkter samt transporter är en viktig del att skydda den yttre miljön genom att förebygga föroreningar.

Med väl utbildade medarbetare skall Svensk Oljeåtervinning arbeta för bra arbetsmiljö, god hälsa, hög säkerhet, samt bra kvalitet och miljö.

Svensk Oljeåtervinning förväntar sig att leverantören följer de principer som anges i FN:s Global Compact. Principerna baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter, ILO:s åtta konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, FN:s barnkonvention, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Dessa principer gäller för hela vår distributionskedja inkluderande distributörer, konsulter, entreprenörer underleverantörer affärspartners och leverantörer.

Insyn i värdekedjan är nödvändig för att kunna garantera leverantörernas efterlevnad av denna uppförandekod. Leverantörer kommer att bli ombedda att lämna information i enlighet med de krav som anges i detta dokument och som styrker att dessa krav uppfylls. Svensk Oljeåtervinning kräver möjligheten att kunna göra utvärderingar och inspektioner av leverantörens anläggningar för att på plats kunna granska efterlevnaden av principerna.

Affärsetik

Räkenskaper, bokföring och konton måste vara välgrundade fullständiga och korrekta och ska grunda sig på verifierbar stödjande dokumentation. Det får under inga omständigheter finnas parallella konton. Konfidentiell information och affärshemligheter måste skyddas på samma sätt som andra tillgångar.

Mutor och korruption

Svensk Oljeåtervinning har nolltolerans mot korruption. Det kan innefatta olika kombinationer av mutor, kickbacks, utpressning, bedrägeri, vilseledande och pengatvätt och kräver att våra leverantörer inte deltar i sådan verksamhet.

Intressekonflikt

Leverantören är skyldig att informera Svensk Oljeåtervinning om varje situation där en intressekonflikt kan uppstå.

Representation och gåvor

Svensk Oljeåtervinnings medarbetare, liksom våra leverantörer får inte ta emot eller ge bort gåvor, tjänster eller andra förmåner från/till någon som man har en affärsrelation med, om gåvan kan misstänkas påverka mottagarens omdöme eller att gåvan kan misstänkas påverka mottagarens känsla av tacksamhetsskuld. Enstaka gåvor till ettmindre värde kan dock ges bort/tas emot.

Kvalitet och miljö

Leverantören ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarfullt sätt i förhållande till miljön och följa lokal och nationell miljölagstiftning, Genom en strukturerad och systematisk strategi eller genom identifiering, mätning och uppföljning av miljöpåverkan, ska leverantören sträva efter att ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera användningen av resurser och generering av avfall.

Leverantören ska sträva mot att använda ett livscykelperspektiv på sina produkter och tjänster samt sin verksamhet inklusive sina underleverantörer.

Alla produkter ska vara säkra, ha en god kvalitet, producerats med omtanke om människor och miljö och uppfylla kraven i gällande lagar och förordningar.

Svensk Oljeåtervinning arbetar strukturerat enligt vårt verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi förväntar oss att våra leverantörer också har strukturerade och kvalitetssäkrade arbetsmetoder.

Efterlevnad av uppförandekoden

Leverantören är skyldig att vidta relevanta åtgärder för att innehållet i denna uppförandekod för leverantörer ska implementeras och efterlevas i den egna verksamheten samt hos sina egna leverantörer (värdekedjan).

Om sådana åtgärder inte är vidtagna av leverantören inom den tid som anges av Svensk Oljeåtervinning äger Svensk Oljeåtervinning rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

 

Sidan uppdaterades senast september 17, 2018