Svevia vinterväghållning Järna

Svevias krav på fordon

 • Entreprenören ska tillhandahålla ett fordon/arbetsmaskin anpassat till verksamheten.
 • Vid byte av fordon/maskin skall samråd ske med beställarens platschef.Texten kan läggas i avtalet istället.
 • Fordonet skall vara försett med Svevias logo som tillhandahålls av beställaren.

Generella krav på fordon anpassat till beställarens utrustning

Observera udda kombinationer som kan kräva annan utrustning se separat lista

 • Entreprenören tillhandahåller fordon/maskin med erforderlig belysning, hydraulik, tryckluft och fästen (plogfästen, sandspridarfästen m.m.) till den utrustning som beställaren tillhandahåller.
 • Fordon ska vara försedda med standardfästen för utrustning som skall bäras eller bogseras samt monterade enligt tillverkarens instruktioner. Fordonet skall även vara utrustat med nivåvakt i hydrauloljetank.

 

 1. Frontfäste typ VV95. 2 dubbelverkande hydraul uttag, min tryck 180 bar, monterat vänster fram med Tema ½” (T5021 hane) varav ett uttag med flytläge, 3 poligt eluttag hona, typ Bosch, för positionsljus. I kontaktdonet gäller position 31 – jord, position 58 – positionsljus, position 54 – 24v över strömställare (för gummiskär)
 2. Sidoplogfäste typ Mählers, monteras så att fri yta c/c kulskål/tumme 800 mm framåt erhålls, med ett enkelverkande hydraul uttag, min tryck 180 bar, Tema ½” (T5021 hane) och ett justerbart tryckluftuttag monterat direkt vid sidofästet. 3 poligt eluttag hona, typ Bosch, för positionsljus. I kontaktdonet gäller position 31 jord, position 58 – positionsljus
 3. S-Bom US-84 Skjutbom standard (alt XF- 06 Skjutbom) Fordon för saltspridare skall ha vägsignal via en fyrpolig Miltronik, art nr: 10512100, hane utan bygel, monterad i hytt, med 4 pulser per meter på pos.1, samt strömuttag i förarhytt för manöverbord 24 volt, monteras i 2 polig Hella kontakt Art Nr 8JB002281-001 säkrad 20 Am. Hyttgenomgång med 24 polig Hartingkontakt monterad på höger sida enligt Svevias standard.(Friggåkers standard). Alla kontakter/eluttag placeras bakom passagerarstol. Hydraulik med, min tryck 180 bar och min flöde 40l och max flöde 60l. Hydraulkopplingar tryck Tema ½” (T5021 hane) retur 1” (T10021 hane). Kopplingsoberoende kraftuttag. För 3-axliga bilar flaklängd 5,5 – 6,5 m, För 4 axliga bilar flaklängd minst 6,2 m. För 3-axliga bilar med lastväxlare tillhandahålls saltspridare med lastväxlarram på 5,8 m. För 4-axliga bilar med lastväxlare tillhandahålls saltspridare med lastväxlarram på 6,5 m. På alla lastväxlarbilar skall det finnas en 14 polig VBG kontakt för belysning till saltspridare.
 4. Flak och ramlängder för saltspridare
 5. Fordon för bogserad sandspridare skall vara utrustat med tryckluft för av och påslag, fästen för styrkätting, VBG 14 kontakt för belysning samt VBG drag eller liknande. Fordon för flak/rammonterad sandspridare skall vara utrustat för el- eller hydrauldrift samt VBG kontakt 14 för belysning.


Svevias krav på utrustning

 • Beställaren tillhandahåller utrustning såsom plogar, plogstål, saltspridare, sandspridare.
 • Plogar och sandspridare till jordbrukstraktorer, lastmaskiner och GC-resurs tillhandahålls enligt separat överenskommelse.
 • Vid hämtning av utrustning enligt överenskommen tid skall denna kvitteras, finns anmärkningar skall detta noteras på utrustningsprotokollet. Behövs speciella anpassningar vid montage orsakat av att entreprenörens fordon ej uppfyller specifikation skall entreprenören bekosta detta. Entreprenören skall även utföra tillprovning samt funktionskontroll av utrustningen så att allt är driftklart. Förändring eller påbyggnad av Svevias utrustning är inte tillåtet.
 • Entreprenören ansvarar för rengöring, smörjning, kontroll och underhåll under säsongen enligt tillverkarens skötselinstruktion. Kontroll av giva kan även ske på anmodan från beställaren.
 • Entreprenören ansvarar för justering av ploginställningar och plogstål under perioden enligt instruktion. Vid behov av byte av plogstål eller andra slitdetaljer kontaktas beställaren för överenskommelse av utbyte. Byte och justering av plogstål och slitdetaljer utför entreprenören på egen bekostnad.
 • Uppställningsplats för plogar och spridare skall godkännas av beställaren. Uppställning av utrustning skall ske så att denna ej skadas eller att tredje man kan skadas. Entreprenören har det fulla ansvaret för uppställningen.
 • Utrustningen återlämnas, rengörs och transporteras till anvisad uppställningsplats enligt kallelse efter säsongen.
 • Kostnad för hämtning, montage, tillpassning, rengöring, skötsel, underhåll, kontroll, utbildning, uppställning och återlämning av beställarens utrustning ingår i utrustningsersättning.
 • Vid byte av fordon skall entreprenören själv bekosta anpassning och flytt av monterad utrustning.

Skada och reparation av Svevias utrustning

 • Vid behov av reparation ska Beställaren meddelas och godkänna före reparation utförs.
 • Vid reparation av Svevias utrustning, ej förorsakad av entreprenören, utgår ersättning för transport till och från verkstad enligt prislista. Väntetidsersättning utgår efter överenskommelse med beställaren enligt prislista.
 • Om beställarens utrustning skadats eller behöver repareras, vilket entreprenören förorsakat, skall entreprenören kontakta beställaren före påbörjad reparation. Entreprenören står för samtliga kostnader för att återställa utrustningen till ursprungligt skick samt fullföljande av uppdraget.

Svevias krav på förare

 • Varselkläder, skyddsskor med spiktramskydd och stålhätta, hjälm med hakband, handskar, hörselskydd och skyddsglasögon.
 • Entreprenör för vinterväghållningsuppdrag skall vid alla tidpunkter under passningsperioden vara anträffbar via telefon, mobiltelefon eller annan överenskommen utrustning. Beställaren skall i god tid meddelas om förändringar i jourlista över aktuell förare.
 • Förare av fordon skall återringa vid uppdragets start och slut till tjänstgörande beredskapshavare. Avmontering av utrustning skall ske efter samråd med beställaren.
 • Förare skall ha giltigt körkort/YKB/förarbevis samt kompetens för fordon och utrustning i uppdraget. Alla förare för klass 1-3 vägar skall vara certifierade enligt SIK kompetenskrav vinterväghållning version 1.0 för att köra i uppdraget.
 • För lastning och lossning av material ska föraren ha kunskap och kännedom om lastmaskin samt intyg från arbetsgivaren att föraren får köra tillhandahållen maskin.

Krav från Trafikverkets tekniska krav för arbete på väg TRVK Apv samt tekniska råd för arbete på väg TRVR Apv.

 

Förtydligande av vissa TRVK Apv-krav på fordon

 • Tunga lastbilar ska utöver obligatorisk kontrollbesiktning genomgå en godkänd extra bromskontroll s.k. ”extra bromskontroll” hos auktoriserad verkstad inom 8 månader efter ordinarie tidpunkt för kontrollbesiktning. Besiktningsprotokoll skall skickas till Platschef senast 2 veckor efter utförd kontroll. Se AFC.518.
 • Alkolås skall finnas i samtliga lastbilar över 3,5 ton med mer än 100 timmar i uppdraget.
 • I tunga lastbilar ska färdskrivare vara installerad och användas enligt reglerna i förordningarna EG 165/2014 samt EG 561/2006. För att uppföljning av hastighetsanpassning ska kunna genomföras ska färdskrivaren användas vid alla förekommande körningar.
 • Väghållningsfordon ska vara utrustade med varningslyktor med roterande eller blinkande gult ljus. De ska vara av en typ som godkänts av Trafikverket eller enligt ECE reglemente 65. Ljuskällans centrum på minst en varningslykta ska kunna observeras från en punkt på en höjd av 1,2 meter över markplanet och på ett avstånd av 20 meter och längre från fordonet. Två eller flera varningslyktor kan behövas för att uppfylla detta krav.

Förtydligande av vissa TRVK Apv på förare/personal

 • Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg Arbetet ska bedrivas i enlighet med TRVK Apv. Arbete ska bedrivas så att risker som beror på den passerande fordonstrafiken beaktas och förebyggs (81 § AFS 1999:3).
 • Entreprenörens förare/personal skall ha genomgått gällande utbildningar enligt Trafikverkets krav samt ha certifikat enligt SIK kompetenskrav arbete på väg version 1.0.
 • Entreprenörens förare/personal ska bära godkänd varselklädsel med reflex. Klädseln ska uppfylla EN 471 klass 3 eller likvärdig och vara tydligt märkta, materialet ska bestå av fluorescerande gul och/eller orange färg som är godkända. Vid mörker, dis och dimma eller andra motsvarande förhållanden med dålig sikt, ska dessutom varselbyxa i lägst klass 2 användas.

Övriga krav från Trafikverket

Krav på varor och bränsle

 • Dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt. Akrylatbränsle ska användas för bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskaps motorer i de fall de inte är försedda med katalytisk rening.
 • Material och varor skall uppfylla kraven i TDOK 2012:22.
 • Hydraulvätskor / oljor som används ska uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS 155434.

 

Krav på fordon

 

Verifiera dessa krav i grundpaketet tex AFG.36 i AF-del.

(Generellt glöm ej kontrollera KFU dokument)

 

 • Personbilar i entreprenaden med högre emission CO2 än 200 g/km skall ej användas.
 • Lätta lastbilar med högre emission av CO2 än 250 g/km ska inte användas.
 • Lätta fordon får ej vara äldre än 8 år.

 

 • Tunga fordon ska uppfylla Euro IV. Senare Euro-krav är också tillåtna. Använda tunga fordon, som berörs av kraven, ska redovisas i en förteckning (reg. nr., Euro-krav och fordonstyp).

 

 • Väghyvlars motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg I. Senare Steg-krav är också tillåtna. Övriga arbetsmaskiners motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg II. Senare Steg-krav är också tillåtna.

 

 • Arbetsmaskiners motorer, undantaget väghyvlars motorer, som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 10 år gamla. För arbetsmaskin med motor som används mycket sparsamt och/eller som har en lång ekonomisk livslängd kan undantag tillåtas från krav om beställaren så medger. Använda arbetsmaskiner, som berörs av kraven, ska redovisas i en förteckning med ålder på motorn, maskintyp och EU Steg-krav (EU Steg-krav anges för arbetsmaskiner med motorer som omfattas av EU:s regelverk).

 

 • Fordon som används i uppdraget skall redovisas med MDF till platschef i samband med resurslistan lämnas. Tillkommande resurser skall redovisas före uppdraget startas.

Krav på utförande

 • Kraven på vinterväghållning i SBV kapitel 81 ska uppfyllas. Genomgång av kraven sker på uppstartsmöte.

Krav på kommunikation

 • Entreprenörens fordon skall vara utrustat med mobiltelefon. Entreprenören skall förbereda plats för tillhandahållet kommunikationssystem, ”RAKEL”.

Krav på GPS (MPS)

 • Kraven står i GPS positionerade fordon 4. GPS-positionerade-fordon BasUnderhåll Väg v2-0 TRV2013-71212.pdf, bilaga till AF
 • Kvalitetssäkring för snö- och halkbekämpningsåtgärder kommer att följas upp med GPS-orienterad teknik. Föraren ska se till att utrustningen är påslagen och med rätt kodad åtgärd under åtgärdstiden. Utdata från utrustningen kan komma att utgöra faktureringsunderlag.

 

Beställaren förser entreprenören med utrustning för GPS (MPS) uppföljning.

Entreprenören svarar för montage av tillhandahållet kablage och för montagearbetet av utrustning skall entreprenören ställa sitt fordon till Beställarens förfogande utan kostnad. Entreprenören sörjer för att plats och strömförsörjning för GPS (MPS) -utrustning mm finns tillgängligt i fordonshytt.

 

Beställaren tillhandahåller (MPS system) GPS, Kablage, hållare och kopplingsbox.

Kopplingsbox placeras bakom passagerarstol och skall kopplas enligt följande: +24v tändning styrt

Jord

1= Signal flytläge front

2= Signal underbett

3= Signal sidovinge

4= Signal sandspridare on

(Signal= 24v konstant när ventil är på flytläge)
Entreprenören installerar på egen bekostnad utrustningen och kablaget i sitt fordon.

Utrustningen och installation verifieras och testas vid utlämningen av övrig tillhandahållen utrustning, tex plogar, saltspridare.

 

Vid byte av fordon skall entreprenören själv bekosta flytt av GPS (MPS) -utrustningen.


  Läskvittens

   

  Sidan uppdaterades senast september 26, 2018