Likabehandlingspolicy

Publicerad 4 oktober, 2018

Likabehandlingspolicy

Syftet med denna policy är att erbjuda lika villkor och möjligheter att utvecklas inom Foria och motverka alla slag av diskriminering. Ambitionen är att se och möta människor som individer och se de möjligheter till utveckling som detta ger.

Inom FORIA skall alla ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, politisk uppfattning eller nationalitet.

Forias målsättning är att:

  • Alla medarbetares resurser skall utvecklas och tas till vara och att ingen diskrimineras.
  • Eftersträva en utjämning av antalet kvinnor och män på olika befattningar inom företaget
  • Kvinnor och män skall ha lika löne- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.
  • Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv.
  • Vid rekrytering verka för mångfald, så att kompetenta medarbetare inte sållas bort på osakliga grunder.

För att motverka lönediskriminering skall en lönekartläggning ske minst så ofta som lagen föreskriver.

Foria ska upprätta en jämställdhetsplan och en handlingsplan för jämställda löner minst så ofta som lagen föreskriver.

 

FORIA accepterar inte någon form av trakasserier på grund av kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, politisk uppfattning eller nationalitet, eller annan kränkande särbehandling. Detta gäller såväl anställda som Foriaföretagare och deras anställda.

Alla ledare inom Foria har ett ansvar att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling och föregå med gott exempel.

Foria ska vara en arbetsplats där alla kan trivas och må bra.

Fastställd av styrelsen 2015-06-03  
Reviderad 2021-12-15