Peab Ordnings- och skyddsregler

Nödlägesinstruktioner – Åtgärder vid olycka
 RING 112 – LARMAR RÄDDNINGSTJÄNST
 Ge nödvändig medicinsk första hjälp och organisera räddningsarbetet
 Vid miljöolycka försök stoppa utsläpp eller begränsa omfattningen
 Underrätta närmaste chef/transport-/arbetsledning
 Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och utredning – spärra av
 Om möjligt se till att någon följer med skadade till sjukhus
 Ring alltid Peabs krisjour 020-50 40 30, efter larmsamtal till 112
 Checklista och övrigt material för krishantering finns på Planket
Tillbud som kunnat leda till miljöpåverkan eller olycka
Vid tillbud som kunnat leda till miljöpåverkan, personskada eller olycka ska en förbättringsrapport lämnas in till transport-/arbetsledning. Försök om möjligt att beskriva vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att händelsen inte ska återupprepas


    Läskvittens


    Sidan uppdaterades senast februari 6, 2020