Peabs ordnings-och skyddsregler


GEMENSAMT ANSVAR
•Alla på arbetsplatsen ska aktivt medverka i arbets-miljöarbetet, följa arbetsmiljöplanen, arbetsmiljöreglerna samt dessa ordnings- och skyddsregler. Alla som arbetar här har ett gemensamt ansvar för en säker arbetsmiljö och medverkar till ordning och trivsel.
•Alla ska anmäla sin närvaro på arbetsplatsen och bära ID 06-kort väl synligt.
•Överenskomna arbetstider ska följas. Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får inte ske utan överenskommelse med platsledningen.

Nödlägesinstruktioner – Åtgärder vid olycka
 RING 112 – LARMAR RÄDDNINGSTJÄNST
 Ge nödvändig medicinsk första hjälp och organisera räddningsarbetet
 Vid miljöolycka försök stoppa utsläpp eller begränsa omfattningen
 Underrätta närmaste chef/transport-/arbetsledning
 Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och utredning – spärra av
 Om möjligt se till att någon följer med skadade till sjukhus
 Ring alltid Peabs krisjour 020-50 40 30, efter larmsamtal till 112
 Checklista och övrigt material för krishantering finns på Planket
Tillbud som kunnat leda till miljöpåverkan eller olycka
Vid tillbud som kunnat leda till miljöpåverkan, personskada eller olycka ska en förbättringsrapport lämnas in till transport-/arbetsledning. Försök om möjligt att beskriva vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att händelsen inte ska återupprepas


PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
•Skyddshjälm ska alltid användas på arbetsplatsen.
•Varselkläder alternativt varselväst ska alltid bäras på överkroppen.
•Skyddskor med skyddståhätta och spiktrampskydd ska alltid användas på arbetsplatsen.
•Övrig personlig skyddsutrustning ska användas där så behövs och ska tillhandahållas av arbetsgivaren som även ansvarar för att utrustningen används korrekt.


UPPMÄRKSAMHET
•Användande av mobiltelefon/kommunikationsradio får endast ske under säkra former och får inte förekomma under framförande av eller arbete vid fordon. Ej arbetsrelaterad användning ska ske på raster och pauser. Att ta emot korta samtal när fordonet är i rörelse kan dock tillåtas om mobilen är utrustad med ”hands-free” och det kan ske utan risk. När man själv ringer upp eller använder dator måste fordonet stå stilla och fordonet ska stå stilla under hela samtalet.
•Ingen typ av ljudanläggning – med hörlurar eller högtalare – får användas på arbetsplatsen.
•Hörselkåpor med utrustning för radiomottagning får inte användas på arbetsplatsen.
•Varningsljus alternativt ljudsignal ska användas på backande mobila arbetsmaskiner.


BESIKTNING, BEHÖRIGHET OCH TILLSTÅND
•Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar ochliknande utrustningar måste vara besiktigade för att användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska upp-visas innan något arbete får påbörjas.
•De yrkesgrupper som ska ha behörighet för sitt arbete ska styrka denna genom att visa skriftlig dokumentation.
•Det krävs tillstånd för att använda maskindriven lyftanordning, t ex saxlift eller skylift.
•Den som ska utföra heta arbeten ska ha tillstånd frånden tillståndsansvarige.


ELSÄKERHET
•Ingrepp i elcentral, ledning, anslutningsdon m m, med verktyg, får endast utföras av personal medelbehörighet.
•Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks ska platsledningen genast underrättas.


GOD ORDNING PÅ ARBETSPLATSEN
•Alla på arbetsplatsen ska dagligen hålla rent på eget arbetsställe, under och efter arbetet, samt transportera överblivet material och skräp till anvisad plats.
•Utrymningsvägar samt tillträdes- och transportleder ska underhållas och får inte användas som upplags-platser.
•Material, utrustning och fordon ska placeras på anvisad plats. Arbetsområden och transportvägar får inte blockeras.
•Parkering av fordon får endast ske på anvisad plats.


FARLIGA ÄMNEN

Farliga ämnen som finns på arbetsplatsen ska vara anmälda och säkerhetsdatablad vara överlämnade till platsledningen.


STEGAR, BOCKAR OCH STÄLLNINGAR
På arbetsplatsen får endast typgodkända stegar, bockar och ställningar användas. Stegar får endast användas vid kortvarigt arbete och då efter dokumenterad riskbedöm-ning/arbetsberedning.


SKYDDSANORDNINGAR
•Skyddsanordningar ska alltid kontrolleras innan ett arbete påbörjas, så att de är korrekta och säkert utförda. Eventuella brister måste omgående anmälas till platsledningen och åtgärdas.
•Skyddsanordningar får inte tas bort utan medgivande från platsledningen.


BRISTER, TILLBUD OCH OLYCKOR
Alla på arbetsplatsen ska vara uppmärksamma på och omedelbart påtala brister. Rapportera tillbud och olyckor till platsledningen.


ALKOHOL, DROGER OCH RÖKNING
•Alkohol- eller drogpåverkade personer får inte finnas på arbetsplatsen.
•Rökning är förbjudet inomhus. Rökning utomhus får endast ske på anvisad plats.


ANPASSNING AV ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLERNA

Anpassning av dessa ordnings- och skyddsregler kan endast göras av den som är ansvarig för arbetsmiljön inom arbetsplatsen efter en skriftlig riskbedömning/
arbetsberedning.


DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Person som bryter med dessa regler får en tillsägelse
och möjlighet att förbättra sitt beteende. Vid upprepade eller allvarliga förseelser kommer personen att avvisas från arbetsplatsen och arbetsrättsliga och/eller
kontraktsmässiga åtgärder att tillämpas.


    Läskvittens

    Sidan uppdaterades senast februari 5, 2020