Forias restriktioner på grund av Coronaviruset

Publicerad 16 mars, 2020

Foria följer utvecklingen och följderna av coronaviruset noga. Vi följer de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet ger. För att inte utsätta Forias kunder, anställda, Foriaföretagare, förare och leverantörer för onödiga hälsorisker samt för att undvika ökad spridning av viruset, har Foria tagit fram riktlinjer och restriktioner avseende resor, möten, externa kontakter och evenemang.

Känner du dig inte helt frisk även om du inte varit utomlands?
Stanna hemma, inget uppdrag är viktigare än din, din familjs och dina kollegors hälsa.

Kund, anställd, Foriaföretagare, förare och leverantör som de senaste två veckorna har besökt något riskområde* eller varit i kontakt med någon som insjuknat i covid-19 ska inte arbeta eller besöka något av Forias kontor eller kunder under 14 dagar efter hemkomst.

*Riskområden där smittspridning pågår är f.n. Kina, Sydkorea, Iran och Italien. För uppdaterad information hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Vi uppmanar alla att vara extra noga med personlig hygien och att visa särskild hänsyn vad gäller andra risker kring smittspridning. Om någon uppvisar symptom på smitta, eller har anledning att befara smitta, uppmanas att ringa 1177 eller följa Folkhälsomyndighetens direktiv och att utan dröjsmål vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Generella säkerhetsåtgärder alla bör vidta:
• Tvätta händer med tvål noga och ofta
• Hosta eller nys i armvecket eller i pappersnäsduk
• Undvik att röra vid ögon, näsa och mun

Det är viktigt att Foria, Foriaföretagare, kunder, leverantörer och andra som arbetar på uppdrag av Foria skapar och ger förutsättningar för noggrann hygien, så som tillgång till tvål och vatten men även handsprit och våtservetter i de fall det saknas tillgång till rinnande vatten, exempelvis i fordon.

I den mån det är möjligt undvik fysiska möten och istället använd telefon eller webbmöten. Vi uppmanar våra besökare till något av våra kontor/arbetsplatser att ta del av våra riktlinjer och vidta försiktighetsåtgärder.

Foria gör löpande bedömning av läget. I möjligaste mån ska sjuk medarbetare/förare ersättas av frisk, dock med den reservationen att vi inte vill utsätta den friska personen för risk att smittas på arbetsplatsen. Detta innebär som vi ser det att Foria, Foriaföretagare, förare och kunden måste ha kontinuerlig kontakt och fortlöpande informera om status på arbetsplatsen och status på Forias personal. Beslut om åtgärder fattas i samråd.