Säkerhetsmeddelande, läckage

Publicerad 11 juli, 2019

Händelse

Hydrauloljeläckage på kran ute på arbetsplats


Åtgärd

Sanering med absol, samt omhändertagande av den absol som användes.

Tänk på att den absol som använts vid utsläpp eller dylikt klassas som farligt avfall och endast får transporteras av dem som innehar ett sådant tillstånd och endast till en anläggning som tar emot farligt avfall.

Förebyggande

  • Regelbunden kontroll av fordon och utrustning
  • Säkerställa att det alltid finns saneringsmaterial och annan nödutrustning i alla fordon

Faktiska konsekvenser

  • Kostnad för transport och omhändertagande av absol.
  • Viss tids stillastående

Potentiella konsekvenser

  • Utsläpp till mark och vatten
  • Bestående miljöskada

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.