Subterra ordnings och skyddsregler

Förare

 • Försäkra dig om att du fått information om ordnings och skyddsregler, agerande vid nödsituation mm.
 • ID06
 • Utbildningsintyg och intyg på behörigheter och tillstånd kopplade till yrke ska uppvisas vid inskrivning samt giltig legitimation. Intygen och legitimation kopieras och ska bifogas kvittering av ordning och skyddsregler.
 • Personlig skyddsutrustning; Hjälm m hakrem, skyddsskor med stålhätta, varselkläder minst klass 3 på överkroppen. Vid underjordsarbete skall även varselklädsel minst klass 2 på underkroppen användas. Övrig nödvändig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och hörselskydd skall användas och finnas lättillgängliga.
 • Hörselskydd är obligatoriska vid bullernivåer överstigande 85 dB. Hörselskydd eller hörlurar med musik eller annan sorts ljud får ej användas i samband med arbete. Mobiltelefonanvändning är förbjuden i samband med framförande av maskiner
 • Fallskydd vid arbete över 2 meter.

Hjälmtyper

Platsledning: Vit

Yrkesarbetare: Gul

Skyddsombud: Grön

Lärling: Röd med vitt rand

Besökare: Blå

 • Hantering av tunga laster är förknippat med hög risk. Alla som kopplar last måste ha genomgått Säkra lyftutbildning. Alla lyftredskap (Krok, stropp, kätting m.fl. måste vara CE-märkta samt kontrollerade före lyft.
 • Alkohol och drogförbud.
 • Rökning endast på anvisad plats

 

Personlig skyddsutrustning under jord

Under jord skall den ordinarie skyddsutrustningen kompletteras med:

 • Personlig belysning, exempelvis ficklampa eller hjälmlampa (samt reserv)
 • Tillgång till kommunikationsradio (personlig vid ensamarbete)
 • Utrustning för att registreras i inpasseringssystem.
 • Flyktmask för evakuering i rök, personburet eller tillgängligt i fordon

 

Personlig skyddsutrustning vid arbete i närheten av vatten

 • Vid arbete i närheten av vatten skall den ordinarie skyddsutrustningen kompletteras med flytväst

Kemikalier

 • Alla kemiska produkter som avses att användas inom projektet skall presenteras för BAS-U i god tid innan de planeras att användas.Tele och säkerhetssystem (TSS)

 

FSE Tele och säkerhetssystemet (TSS)

Ägare av systemet är ONE Nordic AB. Systemet är ett inpassering/Positioneringssystem.

Tagg ska bäras av samtliga som ska vistas i tunnelsystemen inklusive fordon detta är för allas säkerhet och till hjälp vid en eventuell räddningsinsats

 • Hög säkerhet
 • Underlätta vid räddningsinsatser
 • Individer och fordon/Utrustning
 • ITV-Inspelning av obehöriga vid olovlig inpassering
 • Gemensamt system (igenkänning)
 • Larm skickas via SMS, 3G finns i systemet.
 • Position kan efterfrågas via SMS. Skicka till 0709-032 041 979

 

För kvittens av Tagg kontakta platsledningen. Ansvarig på Subterra:

Alim Aripov – Projektingenjör SBT Sverige AB Tel. +4672-452 67 93, aaripov@subterrase.se

Frida Holmgren Projektadministratör SBT Sverige AB +4672-452 68 97 fholmgren@subterrase.se

Användningsguide tagg

 1. Placering: Kontrollera att tagg i fordon är placerat vid vindruta till höger (Passagerarsidan) Personlig tagg i bröstficka (om sådan finns) annars byxficka

Undvik att ha mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning invid taggen!

 1. Användning: Tryck på knapp P1 för kontroll att taggen är aktiv. LED lampan blinkar då grönt en gång, gör den inte det kontakta ansvarig. Detta ska utföras dagligen och före inpassering i tunnel.

Tryck på knapp P2 minst en gång per månad för eventuell systemuppdatering ska kunna laddas. Gör detta på arbetsplatserna, OBS ej precis invid infartsbommarna då detta kan störa systemet. kontrollera att samtliga Taggar blinkar med Röd LED i närhet av magnetfyr.

Viktigt att hålla låg hastighet på fordon för att registrering ska fungera

Samtliga taggar (nummer) ska visas på displayskylten vid in och ut passage.

Bom går upp och går ner efter fordonspassage, tänk på att det gäller ett fordon i taget! Dvs följ turordning och åk inte samtidigt med annat fordon.

Tänk på att skydda tagg mot vatten och smuts. Skulle taggen misstänkas blivit skadad kontakta ansvarig för byte.

 1. Tele I tunnlarna finns 3G Täckning på flera platser.

 

 

Fordon och arbetsmaskiner skall vara utrustade med:

 • Absorberande material för sanering av oljespill vid olyckshändelse.
 • Brandsläckare 6 kg pulversläckare klass 43A233BC.

Fordon som kommer att uppehålla sig under jord skall dessutom vara utrustade med:

 • Flyktmasker för evakuering i brandrök. Antalet masker skall motsvara maximala antalet passagerare i fordonet.
 • Tvättning får endast på anvisad plats med oljeavskiljare (Tvätthall, spolplats)
 • Tankning får endast ske på avsedda tankplatser
 • Automatiskt släckningssystem

 

Fordon och arbetsmaskiner under jord

Under jord bör fordonsparkering inte ske närmare än 10 meter från närmaste fordon utom vid speciellt avsedda parkeringsplatser. Alla transportfordon skall vändas mot närmaste utgång. Samtliga fordon under jord skall också lämnas olåsta och med nyckeln i tändningslåset för att möjliggöra snabb evakuering. Endast el- eller dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner får vistas under jord. Varningsblinkers skall vara påslagen på parkerad bil.

 

APD-Plan (Arbetsplatsdispositionsplan)

APD-Planen visar arbetsmiljöinformation som tex placering av första hjälpen utrustning, brandsläckare, tillträdesvägar, Platskontor, ID06 registrering, upplagsytor, återsamlingsplats, avfallskärl osv. (APD-Plan kan komma att uppdateras vid ändringar)

APD-Planen är anslagen i bodentrén.

Trafikregler

 • Maxhastighet i tunnlar är 20km/h.
 • Vid arbetsplats Sätra är maxhastighet på Sätravarvsvägen 20 km/h från skylt uppsatt strax innan Sätra ridskola, före skylten är maxhastighet 30 km/h.
 • Vid arbetsplats Skärholmen är maxhastighet 20 km/h.
 • Hålla gott avstånd till annat fordon för att undvika kollision
 • Parkering av arbetsfordon sker på anvisade platser.
 • Parkering av privata fordon sker utanför arbetsplatsen.

Olycksfall, tillbud och riskobservationer

 • Arbetstagaren skall omedelbart rapportera arbetsolyckor och tillbud till BAS-U.

           Projektets larmadress till 112 räddningstjänst är:

Förbifart Stockholm

Skärholmen Mötesplats 2201, Skärholmsvägen 181.

Sätra Mötesplats 2101, Sätraviksstigen 1

Nödlägeskort finns i form av ett klistermärke som alla skall ha i sin hjälm.

Larma vid allvarlig händelse

 • Tryck på den röda knappen på utrymningslarmskåpet.

Åtgärder vid brand i tunnel (Punkt 7.3 i Beredskapsplan)

Först på plats

 • Släck branden om möjligt med handbrandsläckare och/eller brandfilt.
 • Utlös utrymningslarmet om utrymning krävs.
 • Varna, eller om möjligt, rädda personer som befinner sig i fara. Var medveten om riskerna det är lätt att överskatta hur mycket rök och värme man tål.
 • Varna övrig personal i tunneln över kommunikationssystemet och starta evakuering.
 • Larma 112, ange mötesplats och adress.
 • Evakuera via utrymningsvägar.

Räddningskammare

Vid nödläge och kraftig rökutveckling i tunnel som omöjliggör flykt via tunnel ska räddningskammare användas. Räddningskammare är utplacerade i tunnlarna på flertal platser. Kontrollera var närmsta räddningskammare är vid ditt arbetsställe. Utbildning av räddningskammare utförs av platsledningen löpande. Utbildning ska utförts före arbete får ske i tunnlarna.

Sidan uppdaterades senast november 30, 2018