Svevias affärsetiska krav

Svevia ska förknippas med sunda affärer och hög etik. För gåvor, belöningar och andra förmåner gäller att Svevia följer Näringslivskoden som ges ut av IMM (Institutet Mot Mutor). Vi följer även den i byggoch fastighetssektorn träffade överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK). Vi ställer samma krav på våra leverantörer. Svevia vill med sina leverantörer undvika lagöverträdelser och gråzonsdiskussioner. Vi ska inte vara där. Tillsammans ska vi göra sunda affärer!

Avtalsvillkor

Genom denna avtalsbilaga åtar sig leverantören att i relation till Svevia och Svevias anställda, eller när leverantören utåt uppträder som Svevias samarbetspartner eller representant, att följa:

• Nationella lagar och regler.

• Internationella konventioner om mänskliga rättigheter och relevanta konventioner från International Labour Organization (ILO).

• Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden, se www.institutetmotmutor.se).

• Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK) (se www.sverigesbyggindustrier.se).

• De konkretiseringar och villkor som anges nedan.

Brott mot dessa villkor betraktar Svevia regelmässigt som väsentligt avtalsbrott.

Gåvor

För att vara OK måste en gåva ges och fås öppet samt vara måttfull och ej beteendepåverkande. Gåvor mellan Svevia och leverantörer ska följa nedanstående begränsningar och får inte förekomma frekvent.

Svarta listan – Detta är förbjudet

• Arbete/varor för privat ändamål

• Presentkort

• Nöjesresor, helt eller delvis privat

• Lån av bil, båt, stuga och liknande för privat bruk

• Kontanter

• Penninglån

• Annat allmänt oetiskt

Godkända listan – Acceptabelt att ge och få

• Arbetslunch max 300 kr

• Arbetsmiddag max 750 kr

• Gåvor max 100 kr till Sveviaanställda (eftersom bolaget är statligt ägt)

Koncernstaberna Inköp och Juridik 2017-04.

Privata affärer

Leverantörer får inte till Svevias anställda såsom privatpersoner:

• Erbjuda Svevias rabatter, inköpsavtal m.m.

• Sponsra verksamhet som har tydlig koppling till Sveviarepresentantens privata sfär.

Affärer mellan Sveviaanställda och leverantörer, som inte är sedvanlig konsumenthandel via kassaregister, ska vara skriftligt dokumenterad och ha skriftligt godkännande från den Sveviaanställdes chef.

Ordna eller delta på event

Att genomföra evenemang och olika event går bra om nedanstående punkter är uppfyllda.

Checklista

• Inbjudan riktas öppet (ej personligt)

• Inte är extravagant

• Godkänns av Svevias chef (på nivå ovanför deltagarna)

• Godkänns av leverantörens chef (på nivå ovanför deltagarna)

• Svevia betalar sin medverkan

• Är i linje med bolagens övriga policyer

• Inte omfattar anhöriga

• Är till nytta i arbetet

• Inte endast nöje

Allmänt oetiskt eller diskriminerande Leverantören får inte uppträda eller förekomma i sammanhang som kan uppfattas som allmänt oetiskt eller diskriminerande.

Fel och överträdelser

Om du upptäcker eller misstänker att något inte sker affärsetiskt korrekt ska du uppmärksamma Svevia på det. Det går även bra att vara anonym.

• etik@svevia.se

• 070277 42 88 (telefonsvarare)

• Svevia, att: Etik, Box 4018, 171 04 Solna

 

Sidan uppdaterades senast mars 14, 2018